04-04-2012
                                       
Szanowni mieszkańcy  powiatu wejherowskiego, druhny i druhowie - członkowie ochotniczych straży pożarnych, weterani służby pożarniczej !

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych symbolizujących nadzieję , radość i odrodzenie życia składam życzenia zdrowych, spokojnych Świąt oraz wielu radosnych przeżyć w atmosferze przyjaźni i życzliwości.
Życzę ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół przy Wielkanocnym stole, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.    


          Komendant Powiatowy
            Państwowej Straży Pożarnej
          w Wejherowie
                 mł.bryg. mgr Andrzej Papke    


02-04-2012
W dn. 31.03.2012 w Gniewinie odbyły się pierwsze z zaplanowanego przez tut. komendę cyklu ćwiczeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, w związku z organizacją na terenie naszego kraju Mistrzostw Europy w Piłkę Nożną "Euro 2012", i przeznaczeniem Hotelu "Mistral" w Gniewnie wraz z zapleczem sportowym na bazę pobytowo - treningową drużyny piłkarskiej Hiszpanii. W ramach ćwiczeń przeprowadzono także inspekcje gotowości operacyjnej i szkolenie członków OSP. Celem ćwiczeń było: kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie umiejętności rozwinięć sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców, doskonalenie obsługi sprzętu specjalistycznego, prowadzenie łączności radiowej, sprawdzenie znajomości stosowania przepisów BHP, zapoznanie ćwiczących z obiektem, możliwością dojazdu, utrudnieniami i występującymi zagrożeniami. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki: funkcjonariusze z JRG nr 1 i 2, OSP Gniewino, OSP Nadole, OSP Kostkowo, OSP Choczewo, OSP Łęczyce, OSP Bożepole, OSP Linia i OSP Strzepcz. Ćwiczenia rozpoczęły się złożeniem meldunku przez mł.bryg. Jacka Nowaka - kierującego ćwiczeniem, do bryg. Piotra Ściebura - Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono w sali szkoleniowej Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie, a ćwiczenia na obiekcie Hotelu "Mistral" w Gniewinie. Po zakończonych ćwiczeniach strażacy zostali zapoznani ze specyfiką hotelu.  Za prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń i zabezpieczenie logistyczne odpowiadali funkcjonariusze tut. Komendy: st.kpt. Stanisław Baranowski, mł.bryg. Jarosław Szreder,  asp.sztab. Maciej Kuczera, st.kpt. Andrzej Bornowski, asp. Franciszek Furman, asp. Waldemar Szypelt, asp.sztab. Ryszard Szczepański, asp. Zbigniew Dorawa, st.kpt. Tomasz Kołakowski, asp.sztab. Krzysztof Rathenow, st.asp. Roman Wojtasiński, asp. Stanisław Brzozowski.         więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

02-04-2012
W dn. 30.03.2012 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku st.ogn. Zygmunta Pobłockiego - dowódcy zastępu, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. st.ogn. Zygmunt Pobłocki służbę rozpoczął w 1990r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie na stanowisku  pomocnika przodownika roty. W ciągu tych lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze kończąc Szkołę Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy i szereg szkoleń specjalistycznych. Podziękowania za wzorowy przebieg służby w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie złożył bryg. Piotr Ściebura - zastępca Komendanta Powiatowego PSP, a jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Jacek Nowak  - dowódca JRG nr 1 w Wejherowie, st.ogn. Zygmunt Pobłocki dzięki swojej odpowiedzialności i poświęceniu zasłużył na wielki szacunek podwładnych i przełożonych, a także kolegów.
Życzymy naszemu emerytowi dużo zdrowia i jak najmniej stresów na zasłużonej emeryturze !      
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

02-04-2012
W dn. 30.03.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej. Organizatorem eliminacji i fundatorem nagród rzeczowych był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie przy udziale tut. komendy. W eliminacjach udział wzięły 44 osoby startujące w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria - 10 do 13 lat, II kategoria 14 do 16 lat, III kategoria 17 do 19 lat. Startujących uczestników oceniało jury w składzie: Przewodniczący - mł.bryg. Jacek Nowak, dh Mirosław Józefowicz i dh Stanisław Baranowski, a wsparcia w organizacji turnieju udzieliły druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie. Wyniki eliminacji przedstawiają się następująco: I kategoria wiekowa - I miejsce Adrianna Rabczenko - ZSP w Choczewie, II miejsce Natalia Mielewczyk - SP w Bożympolu, III miejsce Dominika Gruba - SP nr 3 w Redzie. II kategoria wiekowa: I miejsce Jakub Witbrodt - Gimnazjum Salezjańskie w Rumi, II miejsce Aleksandra Kwidzińska - Gimnazjum w Łęczycach, III miejsce Przemysław Chylewski - Gimnazjum nr 2 w Rumi. III kategoria wiekowa: I miejsce Julia Bieszk - ZSP nr 2 w Wejherowie, II miejsce Michał Kużel - ZSP nr 2 w Wejherowie, III miejsce - Katarzyna Mulawka - Prywatne Liceum w Słupsku.
Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim. Życzymy powodzenia !              więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

28-03-2012
Poniżej publikujemy treść podziękowania otrzymanego pocztą elektroniczną w dn. 25.03.2012..

"Panie Komendancie - pragnę podziękować strażakom z JRG Wejherowo i OSP Nadole za szybkie przybycie i ugaszenie pożaru, który miał miejsce  dnia 25 marca br w domku letniskowym w Nadolu przy ul. Leśnej. Jednocześnie pragnę podkreślić Wasz profesjonalizm w przeprowadzeniu akcji ratowniczo - gaśniczej i narażenie mnie na małe straty materialne. Jestem pełen podziwu i uznania, życzę Wam tylu samo szczęśliwych wyjazdów do zdarzeń i szczęśliwych powrotów do Waszych rodzin po przeprowadzonych akcjach.

Z pozdrowieniem strażackim Mariusz Markowski z Pucka.
"
  

19-03-2012
W dn. 17.03.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się narada - szkolenie pt. "Funkcjonowanie i działalność ratownicza jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie wejherowskim w 2011r" dla prezesów i naczelników jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz naczelników jednostek OSP spoza systemu. Szkolenie organizowane przez tut. komendę przeprowadzane jest corocznie. Należy zaznaczyć bardzo dobrą frekwencję wynoszącą prawie 100%. Naradę otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, który przedstawił prezentację multimedialną pt. "Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2011r". Następne prezentowane materiały to:  "Podsumowanie szkoleń z zakresu współpracy  z samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe", "Omówienie wyników inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP przeprowadzonych w 2011r", "Podsumowanie szkoleń członków OSP w 2011r, propozycje organizacji szkoleń w 2012r. Normatywy i potrzeby szkoleniowe w jednostkach OSP", "Stan organizacji Jednostek Operacyjno - Technicznych w jednostkach OSP, wyposażenie sprzętowe, normatywy wyposażenia i wyszkolenia", "Aktualizacja wyposażenia jednostek OSP zgodnie z podpisanymi porozumieniami o włączeniu do KSRG".  Prezentacje przedstawiali: st.kpt. Stanisław Baranowski, st.asp. Zenon Frankowski i mł.kpt. Mirosław Kuraś. W naradzie głos zabrali także zaproszeni uczestnicy: dh Wiesław Kornacki - członek Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku, dh Mirosław Józefowicz - Prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i dh Wacław Seweryn - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, zarazem radny Rady Powiatu w Wejherowie. Szkolenie zakończono dyskusją i wnioskami na lata następne.            więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

15-03-2012
Apel do rolników i mieszkańców  powiatu wejherowskiego o nie wypalanie traw, łąk, pastwisk i nieużytków oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach ! 
W związku ze wzrostem ilości pożarów łąk, nieużytków i suchych traw powodowanych także wypalaniem traw i pozostałości roślinnych  na terenach gmin wiejskich i miast powiatu wejherowskiego - w materiałach do pobrania zamieszczamy szczegółową informację o zagrożeniach powodowanych przez pożary wywołane wypalaniem traw. Wypalanie traw jest niebezpieczne, pożary wywołane wypalaniem traw rozprzestrzeniają się na sąsiadujące tereny, lasy, obiekty, w pożarach powodowanych przez wypalanie traw giną ludzie,  i wypalanie traw jest także niedozwolone. Określa to ustawa z dn. 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 8) w art. 8 tj. "zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów". Art. 131: "kto.. wypala łąki, pastwiska....., podlega karze aresztu albo grzywny." Ustawa z dn. 28.09.1991 o lasach (T.j. Dz. U. z 2005r Nr 54 pozz. 435 z pózn. zm.) - art. 30 ust. 3 pkt. 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również  w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych". Wypalanie traw na obszarach rolnych może także spowodować ograniczenie lub cofnięcie dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników z Unii Europejskiej.         więcej informacji: zakładka - porady, materiały do pobrania

05-03-2012
Cykl szkoleń  członków OSP w roku 2012 rozpoczęty !
W dn. 03.03.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przeprowadzono egzamin na zakończonym szkoleniu strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu z zakresu kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem nr 3/2012 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku w składzie: mł.bryg. Jacek Nowak, st.kpt. Tomasz Kołakowski, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Stanisław Brzozowski, przy pomocy strażaków zmiany służbowej pełniącej w tym dniu służbę. Do egzaminu przystąpiło 31 strażaków ochotników, którzy potwierdzili nabycie kwalifikacji pożarniczych uprawniających do pełnienia funkcji kierowców - konserwatorów sprzętu. Nie stwierdzono uzyskania przez egzaminowanych oceny celującej, natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Bernard Bieszk i dh Mirosław Sowa - OSP Gościcino, dh Romuald Kreft, dh Krzysztof Szmyd i dh Wiesław Kotkowski - OSP Choczewo, dh Krzysztof Grochocki i dh Marcin Milewczyk - OSP Kielno, dh Michał Ruszkowski i dh Szymon Schmidtke - OSP Linia, dh Tadeusz Domski, dh Damian Dąbrowski i dh Marcin Drozd - OSP Łęczyce, dh Marcin Długowolski, dh Paweł Makurat i dh Karol Wojciechowski - OSP Rozłazino, dh Bartłomiej Peryt -  OSP Luzino, dh Piotr Skwarło - OSP Przetoczyno, dh Mateusz Kendziora - OSP Gowino, dh Sławomir Herta - OSP Gniewowo, dh Sławomir Koszałka - OSP Lewino, dh Marcin Jóskowski - OSP Góra, dh Stefan Wenta - OSP Kostkowo.   Gratulujemy strażakom ochotnikom nabycia nowych umiejętności pożarniczych i życzymy jak najmniejszej awaryjności sprzętu w trakcie działań ratowniczych.   więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć       


02-03-2012
Szanowni Państwo

Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejną edycję "Biuletynu Informacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie za rok 2011". Zaprezentowany w nim zbiór danych w ujęciu statystycznym stanowi kompendium wiedzy, a jednocześnie daje możliwość z analitycznego punktu widzenia spojrzeć na ochronę przeciwpożarową. Przygotowane wydawnictwo obrazuje funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w kontekście działań ratowniczo - gaśniczych oraz działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w zakresie kontrolno - rozpoznawczym, szkoleniowym, logistycznym, organizacyjnym.
W przygotowaniu publikacji ujęto najważniejsze aspekty odnoszące się do naszej działalności.
Mam nadzieję, że opracowanie to wyczerpie Państwa oczekiwania w zakresie wiedzy na temat działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w roku ubiegłym.  

            Komendant Powiatowy
              Państwowej Straży Pożarnej
               w Wejherowie

             mł.bryg. Andrzej Papke

Biuletyn umieszczono w zakładce: Porady materiały do pobrania - "Biuletyn Informacyjny KPPSP w Wejherowie za 2011 rok" - wersja PDF.

22-02-2012

W dn. 17.02.2012 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostkowie odbyła się uroczystość włączenia OSP w Kostkowie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.  Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dn. 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej ( J.t Dz. U. z 2009r Nr 178 poz. 1380 z póżn. zm.)  - krajowy system ratowniczo - gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.  W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie oraz Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino. W trakcie uroczystości st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wręczył dh Ryszardowi Szulc - Prezesowi OSP w Kostkowie decyzję Komendanta Głównego PSP z dn. 30.12.2011 o włączeniu OSP w Kostkowie do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Podstawą do wydania decyzji jest porozumienie z dn. 12.05.2011 zawarte pomiędzy Urzędem Gminy w Gniewinie - reprezentowanym przez Wójta Gminy Gniewino Zbigniewem Walczakiem, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kostkowie reprezentowaną przez Prezesa dh Ryszarda Szulca i Komendantem Powiatowym PSP w Wejherowie  mł.bryg. Andrzejem Papke, dotyczące włączenia OSP w Kostkowie do KSRG. W porozumieniu tym określono prawa i obowiązki stron, związane z włączeniem jednostki OSP do systemu, na które strony wyraziły zgodę. Na podstawie podpisanego porozumienia Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego PSP o włączenie jednostki OSP Kostkowo do systemu, spełniającej warunki do włączenia określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14.09.1998 w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego ( Dz. U. Nr 121 poz. 798). Tym samym jest to pierwsza jednostka OSP z terenu powiatu wejherowskiego włączona do systemu od 1997r, i zarazem piętnasta jednostka OSP z terenu powiatu, która funkcjonuje w KSRG. Gmina Gniewino jest także jedyną gminą na terenie powiatu wejherowskiego, na terenie której działają trzy jednostki OSP włączone do systemu tj. OSP Gniewino, OSP Nadole i OSP Kostkowo. Fakt ten ma duże znaczenie dla zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Gniewino oraz w kontekście usytuowania na terenie tej gminy bazy pobytowej drużyny piłkarskiej Hiszpanii w ramach organizacji w kraju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.  Ponadto w trakcie uroczystości dokonano przekazania autobusu dla jednostki OSP w Nadolu.  Aktualnie  w ramach KSRG na terenie powiatu wejherowskiego  działa 15 jednostek OSP i 36 innych podmiotów. 


Aktualności: 1...28293031323334...53