21-10-2013
W dn. 19.10.2013 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie oraz na terenie Samochodowego Zakładu Usługowo - Handlowego "Auto GiM Brudniewicz" w Gościcinie odbył się egzamin  teoretyczny i praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu już siódme  - ostatnie w tym roku szkolenie dla członków OSP zorganizowane przez tut. komendę. W przeprowadzonych szkoleniach w 2013r przeszkolono  432 strażaków ochotników  i 7 funkcjonariuszy PSP. Do egzaminu przystąpiło 27 strażaków - ochotników i 1 funkcjonariusz PSP, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych w zakresie podwyższenia posiadanych kwalifikacji pożarniczych, będących podstawą do udziału w planowanych na rok 2014 szkoleniach dowódców OSP i naczelników OSP. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 60/2013 z dn. 07.10.2013 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.kpt. Mirosław Kuraś, mł.kpt. Piotr Kliński, asp.sztab.  Zenon Frankowski,  mł.asp. Mateusz Arent i mł.asp. Karol Wojciechowski, przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę.  Stwierdzono wystąpienie jednej oceny celującej, którą otrzymała dh Agata Sidorowicz z OSP Wejherowo,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Stanisław Paszki z OSP w Luzinie, dh Dariusz Myszka i dh Benedykt Hoza z OSP w Strzepczu, dh Szymon Szreder i dh Dorota Kobiella z OSP w Redzie.  Gratulujemy  strażakom nabycia wyższych kwalifikacji pożarniczych umożliwiających  bardziej skuteczne i profesjonalne prowadzenie działań ratowniczych w jednostkach OSP. więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

09-10-2013
W dn. 08.10.2013 zgodnie z Rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie zostały przeprowadzone ćwiczenia zastępów tut. komendy  na obiektach Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. Podstawowym celem ćwiczeń było rozpoznawanie zagrożeń oraz możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Poza zastępami JRG nr 1 w Wejherowie w ćwiczeniach organizowanych przez dowództwo CWTiD MW Wejherowo zaplanowano udział służb ochrony jednostki i  zespołu ratownictwa medycznego, Żandarmerii Wojskowej, Policji, grupy antyterrorystycznej, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego z Komendy Miejskiej PSP w Gdyni. Przewidziano dwa epizody: pożar budynku warsztatu samochodowego w trakcie którego poszkodowanych zostanie czterech pracowników. Działania ratowniczo - gaśnicze prowadzone przez dwa zastępy JRG nr 1 w Wejherowie odwróciły uwagę od napadu terrorystycznego na magazyn uzbrojenia, stanowiącego drugi epizod ćwiczeń. Po wykryciu włamania do magazynu terroryści barykadują się w nim,  grożąc użyciem broni chemicznej.  Odbicie obiektu prowadzi Policja i grupa antyterrorystyczna. Prowadzi to do uwolnienia się niebezpiecznej substancji chemicznej. Działania zabezpieczające rozpoczynają ponownie dwa zastępy z JRG nr 1 w Wejherowie i ratownicy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego KMPSP w Gdyni w celu: rozpoznania substancji, jej zabezpieczenia i ewakuacji oraz dekontaminacji osoby poszkodowanej. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, a zakończył je pokaz działań z psami policyjnymi.  Ze strony kierownictwa tut. komendy przebieg ćwiczeń obserwował mł.bryg. Jacek Nowak - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.       więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć   

30-09-2013
BĄDŹ CZUJNY !!!
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ !!!

Rozpoczyna się okres grzewczy,
a wraz z nim zagrożenie zatrucia czadem.Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:
- uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
-  przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
- dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego ? nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
- użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie
z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
- często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
- rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
- nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
-  nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
- nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
- senność,
- nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i ? jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą ? umiera
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
- jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
- rozluźnić poszkodowanemu ubranie ? rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe ? tel. 999, straż pożarna ? tel. 998 lub 112),
 Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie
w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Większość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem).
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji.
Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca,
a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz.
Są to:
1) prawidłowa instalacja,
2) stały dopływ świeżego powietrza,
3) swobodny odpływ spalin,
4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.
Są one przedstawione poniżej w skrócie.

PRAWIDŁOWA INSTALACJA
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych , dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem a kuchenką, tak, aby nad nimi następował przepływ świeżego powietrza.

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związku z tym należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin.
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego.

DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA GAZOWEGO
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty,  nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Materiał pochodzi ze strony internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

Więcej informacji i materiałów w zakładce:  Porady, materiały do pobrania.

23-09-2013

W dn. 21.09.2013 na stadionie "Arena Mistrzów" w Gniewinie odbyły się odbywane w cyklu dwuletnim VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów  jest tut. komenda i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie. W zawodach startowały drużyny męskie reprezentujące jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, ponadto zwycięzcy miejskich i gminnych zawodów sportowo - pożarniczych i drużyny kobiece ( jedna z gminy ). Po raz pierwszy od ponad 20 lat  w skład zawodów weszła konkurencja musztry pożarniczej, nie wliczana tym razem do klasyfikacji łącznej zawodów, a ponadto tradycyjnie dwie konkurencje pożarnicze: sztafeta 7x50m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe na mokro. Zawody otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie i dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Startujące drużyny przywitał również gospodarz zawodów - Zbigniew Walczak Wójt Gminy Gniewino. W zawodach udział wzięło łącznie 21 drużyn tj. 17 drużyn męskich i 4 drużyny kobiece. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 

   MUSZTRA POŻARNICZA - MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE

 1 miejsce (ex aequo) - REDA, KOSTKOWO, CHOCZEWO, WEJHEROWO, LUZINO, OPALINO, SŁAJSZEWO - 20 pkt,

2 miejsce (ex aequo) - GOŚCICINO, NADOLE - 19 pkt,

3 miejsce - ORLE - 18 pkt.

   KOBIECE DRUŻYNY POŻARNICZE - GRUPA ,,C"

                Ćwiczenie bojowe:

1 miejsce ŁĘCZYCE                         z wynikiem - 54,48

2 miejsce NOWY DWÓR WEJHEROWSKI     z wynikiem - 62,04

3 miejsce LEWINO                             z wynikiem - 62,60

4 miejsce WEJHEROWO                  z wynikiem - 72,20

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

1 miejsce NOWY DWÓR WEJHEROWSKI   z wynikiem - 69,41

2 miejsce ŁĘCZYCE                           z wynikiem - 69,58

3 miejsce WEJHEROWO                  z wynikiem - 72,87

4 miejsce LEWINO                            z wynikiem - 91,90

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie ,,C" - kobiece drużyny pożarnicze

 1 miejsce ŁĘCZYCE                          z wynikiem - 124,06

2 miejsce NOWY DWÓR WEJHEROWSKI   z wynikiem - 131,45

3 miejsce WEJHEROWO                  z wynikiem - 145,07

4 miejsce LEWINO                            z wynikiem - 154,50

 MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE - GRUPA ,,A"

 Ćwiczenie bojowe

 1 miejsce NADOLE                       z wynikiem - 37,90

2 miejsce OPALINO                       z wynikiem - 42,82

3 miejsce (ex aequo) REDA, STRZEPCZ    z wynikiem - 46,30

5 miejsce LEWINO                       z wynikiem - 46,67

6 miejsce LINIA                             z wynikiem - 47,80

7 miejsce CHOCZEWO                z wynikiem - 47,86

8 miejsce KOSTKOWO               z wynikiem - 50,00

9 miejsce GOŚCICINO                  z wynikiem - 51,30

10 miejsce SZEMUD                     z wynikiem - 52,00

11 miejsce ORLE                            z wynikiem - 52,30

12 miejsce SŁAJSZEWO               z wynikiem - 52,51

13 miejsce LUZINO                         z wynikiem - 55,30

14 miejsce WEJHEROWO             z wynikiem - 59,43

15 miejsce BOŻEPOLE WIELKIE     z wynikiem - 60,10

16 miejsce KIELNO                        z wynikiem - 63,34

17 miejsce ŁĘCZYCE                     z wynikiem - 67,80

 Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

 1 miejsce NADOLE                       z wynikiem - 58,81

2 miejsce ŁĘCZYCE                       z wynikiem - 59,96

3 miejsce OPALINO                       z wynikiem - 61,96

4 miejsce REDA                             z wynikiem - 62,20

5 miejsce LUZINO                         z wynikiem - 62,59

6 miejsce ORLE                              z wynikiem - 62,70

7 miejsce KOSTKOWO                z wynikiem - 64,40

8 miejsce SŁAJSZEWO                z wynikiem - 65,43

9 miejsce LEWINO                         z wynikiem - 65,61

10 miejsce STRZEPCZ                   z wynikiem - 65,75

11 miejsce CHOCZEWO               z wynikiem - 66,23

12 miejsce BOŻEPOLE WIELKIE     z wynikiem - 67,40

13 miejsce WEJHEROWO            z wynikiem - 68,40

14 miejsce GOŚCICINO                 z wynikiem - 68,60

15 miejsce LINIA                            z wynikiem - 69,64

16 miejsce KIELNO                        z wynikiem - 70,86

17 miejsce SZEMUD                     z wynikiem - 71,60

  Klasyfikacja generalna zawodów w grupie ,,A" - męskie drużyny pożarnicze

 1 miejsce NADOLE                         z wynikiem - 96,71

2 miejsce OPALINO                         z wynikiem - 104,78

3 miejsce REDA                               z wynikiem - 108,50

4 miejsce STRZEPCZ                      z wynikiem - 112,05

5 miejsce LEWINO                          z wynikiem - 112,28

6 miejsce CHOCZEWO                  z wynikiem - 114,09

7 miejsce KOSTKOWO                  z wynikiem - 114,40

8 miejsce ORLE                                z wynikiem - 115,00

9 miejsce LINIA                               z wynikiem - 117,44

10 miejsce LUZINO                         z wynikiem - 117,89

11 miejsce SŁAJSZEWO                z wynikiem - 117,94

12 miejsce GOŚCICINO                  z wynikiem - 119,90

13 miejsce SZEMUD                       z wynikiem - 123,60

14 miejsce BOŻEPOLE WIELKIE     z wynikiem - 127,50

15 miejsce ŁĘCZYCE                       z wynikiem - 127,76

16 miejsce WEJHEROWO              z wynikiem - 127,83

17 miejsce KIELNO                          z wynikiem - 134,20.

Jak widać z powyższego zestawienia wyników rywalizacja była bardzo wyrównana, a różnice pomiędzy kolejnymi drużynami były bardzo niewielkie i wynosiły zaledwie od 1 do 3  sekund. Rewelacyjne wyniki osiągnęła drużyna męska OSP NADOLE, która w ćwiczeniu bojowym jako jedyna uzyskała czas poniżej 40 sekund tj. 37,90 sekundy. W roku następnym  zorganizowane zostaną natomiast Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek OSP rozgrywane w cyklu dwuletnim na przemian z zawodami zorganizowanymi w roku bieżącym.  więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć


09-09-2013
W dniu 06.09.2013 zgodnie z Rozkazem Nr 16/2013 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie zostały przeprowadzone ćwiczenia dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, jednostek OSP i współdziałających służb z terenu powiatu wejherowskiego. Organizacja ćwiczeń podmiotów KSRG była elementem ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Wejherowie. W ramach tych ćwiczeń opracowany został scenariusz epizodu  - ćwiczeń podmiotów KSRG, w których wiodącą służbą była Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie. W ramach ćwiczeń podmiotów KSRG przewidziano  wypadek komunikacyjny - zderzenie samochodu ciężarowego (autocysterny przewożącej gaz LPG), autobusu MZK i samochodu osobowego w Redzie na ul. Leśnej i Cegielnianej. Głównym celem ćwiczeń było rozpoznawanie zagrożeń oraz możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. W ćwiczeniach udział wzięły podmioty KSRG: stanowisko kierowania komendanta powiatowego Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, GCBA 5/32 Mercedes z JRG nr 1 w Wejherowie, GBA 2/24 Renault i GCBA 5/32 Mercedes z JRG nr 2 w Rumi, dwa średnie samochody gaśnicze GBA 2,5/16 z OSP w Redzie, ciężki samochód gaśniczy GCBA 3/40 z OSP w Bolszewie, średni samochód gaśniczy GBA 2,5/16 z OSP w Gościcinie, a także jednostka OSP nie włączona do KSRG tj. GBA 2,5/16 z OSP Kniewo. Ponadto w ćwiczeniach udział wzięły służby współdziałające, powiadamiane przez stanowisko kierowania komendanta powiatowego KPPSP w Wejherowie: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wejherowie. Ćwiczenia przebiegły sprawnie, sprawdzono funkcjonowanie istniejących procedur i przećwiczono elementy taktyki działań ratowniczych.     więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

25-07-2013
W dn. 25.07.2013 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  trzech funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Waldemara Bach, str. Sławomira Herta i str. Patryka Proń. Funkcjonariusze tradycyjnie złożyli rotę ślubowania  w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Rotę ślubowania złożono w obecności: asp.sztab. Zenona Frankowskiego - kierownika sekcji operacyjno - szkoleniowej, st.kpt. Tomasza Kołakowskiego - dowódcy JRG nr 1, asp.sztab. Jarosława Dargacza - zastępcy dowódcy JRG nr 2 w Rumi i zmiany służbowej, natomiast ślubowanie przyjął mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: st.bryg. Piotra Ściebury i  mł.bryg. Jacka Nowaka.  Młodym strażakom życzymy powodzenia i wszelkiej pomyślności w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

08-07-2013
           W dniu 08.07.2013 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy JRG  pomiędzy mł. bryg. mgr inż. Jackiem Nowakiem - Zastępcą Komendanta Powiatowego a dotychczasowym dowódcą zmiany st. kpt. mgr inż. Tomaszem Kołakowskim. Uroczystość poprowadzoną zgodnie z ceremoniałem pożarniczym rozpoczęto meldunkiem, który złożył asp. sztab. Krzysztof Rathenow - dowódca uroczystości - do mł.bryg. mgr Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza tut. komendy, kierownicy komórek organizacyjnych i  zmiana służbowa z JRG.   Kierownik sekcji organizacyjno - kadrowej mł. kpt.  mgr inż. Tomasz Ziarek odczytał  decyzję Komendanta Powiatowego PSP o powierzeniu obowiązków służbowych na stanowisku dowódcy JRG nr 1 w Wejherowie st. kpt. mgr inż. Tomaszowi Kołakowskiemu. Zdający i przyjmujący obowiązki dowódcy JRG nr 1 zameldowali zdanie i przyjęcie obowiązków. Następnie głos zabrał mł.bryg. mgr Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP, który przedstawił dokonania służbowe st. kpt. mgr inż. Tomasza Kołakowskiego.

             Nowemu Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie st. kpt. mgr inż. Tomaszowi Kołakowskiemu życzymy dalszych awansów i sukcesów zawodowych.
więcej zdjęć: patrz galeria zjęć

05-07-2013
        W dniu 05.07.2013 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie odbyła się uroczystość przekazania sprzętu specjalistycznego - toreb (zestawów) medycznych PSP R1, dla dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego tj.: OSP Częstkowo i  OSP Zbychowo. Sprzęt osobiście przekazał Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Poseł na Sejm RP obecnym na spotkaniu przedstawicielom zarządów jednostek OSP, w obecności mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej, luźnej atmosferze. Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w imieniu wyróżnionych jednostek OSP podziękował darczyńcy za miły gest i pamięć o strażakach powiatu wejherowskiego, zarówno tych z Ochotniczych Straży Pożarnych jak i z Państwowej Straży Pożarnej.
więcej zdjęć: patrz galeria zjęć

03-07-2013
         W dniu 02.07.2013r Pomorski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Andrzej Rószkowski powołał na stanowisko drugiego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie mł. bryg. mgr inż. Jacka Nowaka.

        mł. bryg. mgr inż. Jacek Nowak rozpoczął służbę z dniem 1 sierpnia 1987 roku w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Szczebrzeszynie. Od 1 września 1996 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, a od 1 stycznia 1999 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Przez szereg lat zajmował poszczególne stanowiska dowódcze, a od 1 lipca 2004 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również studia podyplomowe: Auditing ekologiczny (UG), Zarządzanie w stanach zagrożeń (SGSP) oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (PG).

        Życzymy nowo powołanemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie samych sukcesów, zadowolenia z pełnionej służby i dalszych awansów zawodowych.


02-07-2013
W dn. 01.07.2013 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania funkcjonariuszy przechodzących w stan spoczynku:  st. ogn. Sławomira Drewniaka, st. ogn. Piotra Krzesiaka i st. ogn. Janusza Słowego.
st. ogn. Sławomir Drewniak rozpoczął służbę w 1987r w ówczesnej Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Sopocie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 2000r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi.
st. ogn. Piotr Krzesiak rozpoczął służbę w 1990r w ówczesnej Komendzie Rejonowej  Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1998r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.
st. ogn. Janusz Słowy rozpoczął służbę w 1993r przyzakładowej Straży Stoczni Gdynia, a od 1997r podjął służbę w ówczesnej Komendzie Rejonowej  Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1999r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszy operator sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.
Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, wszyscy byli funkcjonariuszami zaangażowanym w wykonywanie zadań służbowych,  zawsze można było na nich liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy.  Profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonywali zadania służbowe, wielokrotnie narażając życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 
Życzymy naszym kolegom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na emeryturze.
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć 

Aktualności: 1...29303132333435...59