16-04-2013

W dn. 13.04.2013 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu już trzecie szkolenie członków OSP zorganizowane przez tut. komendę w bieżącym roku. Ponadto w związku ze zmianą "Systemu szkolenia członków OSP" po raz pierwszy udział w nim wzięli dwaj nowo przyjęci do służby funkcjonariusze KPPSP w Wejherowie. Do egzaminu przystąpiło 28 strażaków - ochotników i 2 funkcjonariuszy PSP, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do  nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 24/2013 z dn. 04.04.2013 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, mł.kpt. Piotr Kliński, mł.kpt. Mirosław Kuraś, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Franciszek Furman, asp. Bogusław Browarczyk, asp. Zbigniew Dorawa i mł.asp. Karol Cybulski, przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Po raz kolejny szkolenie przeprowadzono jednocześnie przez funkcjonariuszy obu jednostek ratowniczych tj. JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, ze względu na dokonany podział kursantów na dwie grupy szkoleniowe w celu zachowania efektywności nauczania.  Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast ocenę bardzo dobrą otrzymał str. Marcin Roszkowski z KPPSP w Wejherowie. Należy także pogratulować  ukończenia szkolenia przez trzy kobiety z OSP w Strzepczu. Gratulujemy  szkolonym nabycia kwalifikacji pożarniczych umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP, a nowym funkcjonariuszom PSP życzymy satysfakcji i zadowolenia  z pełnionej służby.   więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


12-04-2013

W dn. 12.04.2013 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  trzech funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Michała Myszke, str. Mateusza Żywickiego i str. Marcina Roszkowskiego. Nowi funkcjonariusze złożyli rotę ślubowania  w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Rotę ślubowania złożono w obecności: st.sekc. Tomasza Ziarek - kierownika sekcji organizacyjno - kadrowej i st.asp. Zenona Frankowskiego - kierownika sekcji operacyjno - szkoleniowej, natomiast ślubowanie przyjął mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie. więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć


28-03-2013
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE25-03-2013
UWAGA

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie ogłasza nabór do służby na stanowisko stażysty w zmianowym systemie służby.

Więcej informacji w zakładce "Nabór do służby"

25-03-2013
W dn. 16.03.2013 odbyła się następna edycja szkolenia dla przedstawicieli jednostek OSP z terenu powiatu wejherowskiego pt. "Funkcjonowanie i Działalność Ratownicza Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej  w Powiecie Wejherowskim". Szkolenie zorganizowała tut. komenda w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Zwartowie, a udział w nim wzięli prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz prezesi lub naczelnicy jednostek OSP spoza systemu, wójtowie gmin z terenu powiatu lub ich przedstawiciele.  Szkolenie wzbogacili swoim udziałem goście: dh Zygmunt Tomczonek  - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, dh Mieczysław Żarnowski - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, dh Mirosław Józefowicz-  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Szkolenie otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia:
- podsumowanie funkcjonowania ochrony ppoż. i ratownictwa  w powiecie wejherowskim w 2012r  - mł.bryg. Andrzej Papke
- funkcjonowanie OSP w strukturach Związku OSP - dh Zygmunt Tomczonek
- podstawy prawne funkcjonowania OSP - mecenas Daniel Gramatowski
- taktyka prowadzenia działań ratowniczych - mł.bryg. Jacek Nowak
- plan rozwoju sieci ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym na terenie  powiatu wejherowskiego - st.kpt. Stanisław Baranowski
- organizacja łączności radiowej na potrzeby działań ratowniczych - nowe zasady organizacji łączności  - mł.kpt. Mirosław Kuraś. 
W trakcie szkolenia odbyła się także prezentacja  umundurowania ochronnego  dla strażaków OSP przez przedstawiciela Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, oraz prezentacja nowego ciężkiego samochodu gaśniczego GCBA Man z jednostki OSP Choczewo. Szkolenie zakończono szeregiem wniosków i ciekawą dyskusją.        więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

13-03-2013
W dniu 13.03.2013 o godzinie 05.26 do dyżurnego operacyjnego tut. komendy wpłynęło zgłoszenie o nietypowym pożarze elektrowni wiatrowej w okolicach miejscowości Jęczewo. Do pożaru zadysponowano cztery samochody ratowniczo - gaśnicze z JRG nr 1 w Wejherowie i z jednostek OSP: Gniewino i Nadole. Na miejsce akcji ratowniczej przybył także rzecznik prasowy KPPSP i zastępca dowódcy JRG nr 1. Pożar był widoczny na przestrzeni wielu kilometrów ze względu na usytuowanie elektrowni  na dużym wzniesieniu i  silne zadymienie. Natomiast do miejsca pożaru wystąpił utrudniony dojazd dla samochodów pożarniczych, spowodowany rozległym obszarem, na którym występuje wiele tego typu obiektów, brakiem oznakowania do nich dróg dojazdowych, zaśnieżeniem i oblodzeniem na istniejących wąskich, krętych drogach gruntowych z dużymi podjazdami i zjazdami ze wzniesień. Konieczne stało się uruchomienie w samochodach pożarniczych napędów terenowych. Po dojeździe na miejsca zdarzenia ustalono, że pali się turbina wiatrowa usytuowana na wieży elektrowni na wysokości ok. 72 m, a także jej łopaty o długości 24 m. Działania polegały na zabezpieczeniu  miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, kontrolowaniu pożaru i dogaszaniu spadających, palących się elementów konstrukcji, a szczególnie łopat, ze względu na możliwość rozprzestrzenienia się ognia na  sąsiadujący niskopienny las, z dużą ilością drzew iglastych. Ze względu na istniejące niekorzystne warunki terenowe  niemożliwe było użycie do działań gaśniczych samochodów specjalistycznych typu: podnośniki hydrauliczne lub drabiny mechaniczne o dużym wysięgu.  Na miejscu akcji gaśniczej wystąpił brak zaopatrzenia wodnego do celów  gaśniczych, dlatego samochody gaśnicze dowoziły wodę z miejscowości Jęczewo. W statystykach pożarów tut. komendy jest to drugi stwierdzony nietypowy pożar obiektu tego typu, ponieważ w dniu 11.09.2012 wystąpiło zadymienie w gondoli turbiny wiatrowej w miejscowości Jęczewo.    więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć              

11-03-2013
W dniach od 02.03.2013  - do 10.03.2013  w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbywały się zorganizowane przez tut. komendę ćwiczenia praktyczne dla strażaków OSP z terenu powiatu  z zakresu eksploatacji aparatów ochrony dróg oddechowych w użyczonej komorze dymowej z Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku.  Na strażaków ochotników padł blady strach i niosły się do komendy głosy przerażenia, co to będzie z tymi ćwiczeniami, czy uda się je zaliczyć i wyjść z tej opresji cało i zdrowo.  Całe szczęście strach miał tylko wielkie oczy - szkolenie przebiegło prawidłowo, wszyscy uczestniczący w nim strażacy ochotnicy poza  wyjątkami je ukończyli zdobywając ciekawe i ekscytujące doświadczenie pożarnicze przydatne do działań ratowniczych. Łącznie  w szkoleniu udział wzięło 253 strażaków z 28 jednostek OSP z powiatu wejherowskiego, zarówno włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego  jak i spoza systemu. Do terminu wypożyczenia komory dymowej dopasowano także terminy zorganizowanych szkoleń podstawowych członków OSP: podstawowego jednoetapowego i podstawowego uzupełniającego II część, aby biorący udział w tych szkoleniach członkowie OSP także mogli skorzystać z ćwiczeń w tym zakresie.       

04-03-2013
W dn. 03.03.2013 zakończyło się szkolenie podstawowe uzupełniające II część zorganizowane przez tut. komendę dla strażaków - ratowników  z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. W szkoleniu brała udział rekordowa ilość strażaków, bo aż 65, w związku z czym dokonano ich podziału na dwie grupy szkoleniowe, z których jedna odbywała szkolenie w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, a druga w JRG nr 2 w Rumi. Dodatkowym utrudnieniem były zajęcia praktyczne z zakresu eksploatacji aparatów ochrony dróg oddechowych w komorze dymowej, użyczonej z Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku.
Celem szkolenia było zachowanie przez strażaków OSP nabytych przed 2006r kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Część teoretyczna szkolenia została przeprowadzona w oparciu o internetową platformę edukacyjną www.platforma.wint.pl. Egzamin przeprowadziła komisja  w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, mł.kpt. Mirosław Kuraś i st.asp. Zenon Frankowski, stwierdzono  dwie oceny celujące, które uzyskali: dh Edmund Miotk z OSP Orle i dh Piotr Wenta z OSP Szemud.  Szkolenie to rozpoczęło cykl szkoleń strażaków OSP prowadzonych przez tut. komendę w roku bieżącym, w którym zaplanowano jeszcze przeprowadzenie szkoleń: podstawowego jednoetapowego, z zakresu ratownictwa technicznego i dowódców OSP, oraz  dodatkowo szkolenia podstawowego jednoetapowego dla strażaków OSP z jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.    
Gratulujemy strażakom uczestniczącym w szkoleniu utrwalenia posiadanych kwalifikacji pożarniczych uprawniających do udziału w akcjach ratowniczych.   więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć    

28-02-2013
W dn. 28.02.2013 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzących w stan spoczynku funkcjonariuszy: st.ogn. Ireneusza Kosiróg i st.ogn. Zenona Kreft.
st.ogn.Ireneusz Kosiróg  rozpoczął służbę w 1992r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na stanowisku stażysty. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1996r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów. W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Jak podkreślił obecny na uroczystości st.bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, st.ogn. Ireneusz Kosiróg był funkcjonariuszem zaangażowanym w wykonywanie zadań służbowych, na którego zawsze można było liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy, wielokrotnie narażającym życie i zdrowie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego.
st.ogn. Zenon Kreft rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie w 1989r na stanowisku pomocnika przodownika roty, wykonując zadania służbowe w podziale bojowym. Także w czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 2000r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Jak podkreślił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie -  st.ogn. Zenon Kreft to dobry, odpowiedzialny strażak, wykonujący profesjonalnie nałożone obowiązki, również wielokrotnie narażający życie i zdrowie w działaniach ratowniczych. Życzymy naszym kolegom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonej emeryturze                             więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

06-02-2013
Podziękowanie dla strażaków za prowadzone działania gaśnicze budynku mieszkalnego w Rumi w dniu 28.01.2013r.

Aktualności: 1...30313233343536...58