21-04-2011
Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie !
Mieszkańcy powiatu wejherowskiego !
Z okazji Świąt Wielkanocnych symbolizujących nadzieję, radość i odrodzenie życia składam Wam życzenia zdrowych, spokojnych świąt, wielu radosnych przeżyć w atmosferze przyjaźni i życzliwości, a także by przebiegały one w czasie pełnienia służby w atmosferze wzajemnej serdeczności, zrozumienia, koleżeńskości oraz spokoju.
Życzę Wam ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, spotkań w gronie rodziny i przyjaciół przy Wielkanocnym stole oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Życzenia te kieruję także do Waszych rodzin i najbliższych.
 Składam również życzenia mieszkańcom naszego powiatu, aby spędzali ten Świąteczny czas w zdrowiu, spokoju i klimacie świątecznej radości.

                       Komendant Powiatowy
              Państwowej Straży Pożarnej
                     w Wejherowie
               st.kpt. mgr Andrzej Papke   

20-04-2011
W dn. 19.04.2011 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyło się spotkanie inauguracyjne programu edukacyjnego "Bezpieczne Życie". W ramach ochrony ludności istotne znaczenie ma edukacja, kierowana szczególnie do dzieci i młodzieży na kolejnych poziomach edukacyjnych. Komenda  Główna PSP zwraca szczególną uwagę na edukację w obszarze bezpieczeństwa dzieci. Program "Bezpieczne Życie jest jedną z form edukacji społeczeństwa, realizowanym przy współpracy ze Szwedzką Liga Obrony Cywilnej, na podstawie protokołu inwencyjnego z dn. 20.09.2001 zawartego pomiędzy Komendantem Głównym PSP - Szefem OC Kraju a sekretarzem Szwedzkiej Ligi OC. Program ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci przebywających w różnych miejscach o różnych porach roku. Obejmuje on kilka bloków tematycznych. Dwa z nich pt. "Odnaleźć Zgubka" oraz "Bezpieczny Dom" , w ramach praw autorskich są w dyspozycji Komendy Głównej PSP i zostały dostosowane do naszych realiów. W związku z tym tut. komenda dokonała wstępnych ustaleń w zakresie wdrożenia programu w klasach 0 - III szkół podstawowych z terenu gmin: Wejherowo, Gniewino i Choczewo, w roku szkolnym 2011 - 2012. Spotkanie otworzył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a  udział w nim wzięli:  st.kpt. Robert Duda - funkcjonariusz biura ds. ochrony ludności i obrony cywilnej Komendy Głównej PSP, mł.bryg. Waldemar Miłejko  - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego  PSP, bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, przedstawiciele wójtów gmin, dyrektorzy szkół podstawowych z miejscowości:  Orle, Góra, Bolszewo, Gościcino, Gowino, Nowy Dwór Wejherowski, Gniewino, Kostkowo, Choczewo i Ciekocino, wyznaczeni pracownicy urzędów gmin, prezesi zarządów gminnych ZOSP RP, koordynatorzy gminni i lokalne media . Programem planuje się objąć ok. 1779 dzieci.    
 więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć     

20-04-2011
Podziękowanie za udzieloną pomoc podczas działań ratowniczo-gaśniczych


15-04-2011
W dn. 02.04.2011 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin praktyczny  dla pierwszej grupy strażaków ochotników na trwającym aktualnie szkoleniu podstawowym jednoetapowym strażaków OSP. Do egzaminu przystąpiło 25 strażaków - ochotników reprezentujących jednostki OSP: Gniewino, Milwino, Częstkowo, Luzino, Góra, Kniewo, Bolszewo, Nadole, Gościcino, Lewino, Opalino i Kopalino. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna złożona z funkcjonariuszy tut. komendy, powołana rozkazem nr 4/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.bryg. Jacek Nowak, st.kpt. Jan Domski, mł.kpt. Marek Lniski, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Stanisław Brzozowski, przy pomocy podoficerów ze zmiany służbowej pełniącej w tym dniu służbę. Wszyscy egzaminowani strażacy - ochotnicy potwierdzili nabycie niezbędnych kwalifikacji pożarniczych umożliwiających bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.  Gratulujemy nowym adeptom społecznej strażackiej służby zaliczenia pierwszego etapu szkolenia  na długiej, niełatwej drodze  w działalności na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności !     
                                więcej zdjęć - patrz; galeria zdjęć

13-04-2011
OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY


12-04-2011

Podziękowanie za przeprowadzone działania ratownicze.


11-04-2011
W dn. 08.04.2011 w obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gniewinie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla Młodzieży Szkolnej w trzech grupach wiekowych: I grupa wiekowa 10 - 13 lat, II grupa 14 - 16 lat i III grupa 17 - 19 lat. Organizatorem eliminacji powiatowych był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie przy udziale tut. Komendy i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. W eliminacjach udział wzięło 45 dzieci  ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu wejherowskiego. Wyniki oceniała powołane jury  w składzie: kpt. Waldemar Lewandowski, dh Leszek Zelewski i dh Rafał Kamiński. Otwarcia  eliminacji dokonał dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i dh Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. W wyniku przeprowadzonych eliminacji wyłoniono zwycięzców w kategoriach wiekowych:
I grupa wiekowa 10 - 13 lat - I miejsce Aleksandra Drywa - Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie, II m. Natalia Grzenkowicz - Szkoła Podstawowa w Sychowie, III m. Marta Wojewska - Szkoła Podstawowa w Gościcinie,
II grupa wiekowa 14  -16 lat - I miejsce Sebastian Socik - Gimnazjum nr 2 w Rumi, II m. Aleksandra Kwidzińska - Gimnazjum w Łęczycach, III m. Magdalena Józefowicz - Gimnazjum w Bolszewie,
III grupa wiekowa 17 - 19 lat - I miejsce Rafał Baranowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie,  II m. Damian Keller - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, III m. Julia Bieszk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.  Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom, a osoby, które zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentować nasz powiat w eliminacjach  wojewódzkich, życzymy powodzenia !       więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

28-03-2011
W dniach 19 - 20.03.2011 w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zwartowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez tut. komendę, którego tytuł brzmiał: "Funkcjonowanie i działalność ratownicza jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie wejherowskim".  W szkoleniu udział wzięli prezesi i naczelnicy jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu - reprezentujący 27 jednostek OSP, członkowie zarządów miejskich/gminnych  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Szkolenie otworzył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, który przywitał jego uczestników.   W szkoleniu udział także wzięli: dh Mirosław Józefowicz -   Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i dh Wiesław Kornacki - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku. Tematyka szkolenia przedstawiała się następująco:
1. "Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2010r" - st.kpt. Andrzej Papke,
2. "Ochrona przeciwpowodziowa" - st.asp. Zenon Frankowski,
3. Omówienie nowych zasad inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP, podsumowanie szkoleń - inspekcji przeprowadzonych w 2010r" - st.kpt. Stanisław Baranowski,
4. "Informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP" - dh Mirosław Józefowicz,
5. "Rozpoznawanie zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi - BHP podczas działań" - bryg. Piotr Ściebura,
6. "Stan organizacji JOT w jednostkach OSP, wyposażenie sprzętowe, normatywy wyposażenia i wyszkolenia. Aktualizacja wyposażenia zgodnie z podpisanymi porozumieniami o włączeniu do KSRG. Dofinansowanie jednostek OSP z KSRG" - st.kpt. Jan Domski, st.kpt. Stanisław Baranowski,
7. "Podsumowanie szkoleń przeprowadzonych w 2010r, propozycje organizacji szkoleń w 2011r, wymagania związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP"  - st.asp. Zenon Frankowski,
8. "Współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym"- st.kpt. Jarosław Szreder,
9. BHP podczas działań" - mł.bryg. Jacek Nowak,
10. "Elementy pierwszej pomocy" - mł.bryg. Jacek Nowak,
11. "Postępowanie z gazami niebezpiecznymi ze szczególnym uwzględnieniem acetylenu" - mł.bryg. Jacek Nowak,
12. "Podsumowanie działalności zarządów miejskich/gminnych ZOSP RP w kadencji 2006 - 2011" - dh Mirosław Józefowicz, dh Wiesław Kornacki,
13. "Ceremoniał pożarniczy OSP" -   dh Mirosław Józefowicz, dh Wiesław Kornacki,
14. "Regulamin zawodów sportowo - pożarniczych" -   dh Mirosław Józefowicz, dh Wiesław Kornacki.
Szkolenie było doskonałym forum do wymiany poglądów, opinii i uzyskania informacji w zakresie problemów nurtujących zarządy jednostek OSP i strażaków - ochotników, funkcyjnych wyższych szczebli zarządów ZOSP RP.      
        więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

23-02-2011
podziękowanie


10-02-2011
W dn. 8.02.2011 od godz. 04.00 do dyżurnego operacyjnego tut. komendy zaczęły lawinowo spływać  zgłoszenia o występujących zdarzeniach na terenie powiatu związanych z skutkami huraganowego wiatru, którego prędkość w porywach dochodziła do 110 km/h. Trwała wcześniej walka ze skutkami podtopień i zalań, które nawiedziły  nasz powiat w dniach: 05 - 07.02.2011 z rekordową ilością zdarzeń, a już w dn. 8.02.2011 strażacy borykali się ze skutkami następnego żywiołu. Ogółem  w tym dniu wpłynęło 112 zgłoszeń o miejscowych zagrożeniach, a w usuwaniu ich skutków brało udział ok. 150 samochodów pożarniczych i 800 strażaków zarówno z tut. komendy oraz ochotniczych straży pożarnych.   W tej ilości 112 zdarzeń największą grupę zdarzeń stanowiły powalone drzewa  na drogi i obiekty tj. 65 zdarzeń , następnie w dalszym ciągu zalania i podtopienia - 24 zdarzenia, zerwane opierzenia, dachy budynków oraz uszkodzone linie energetyczne  - 16 zdarzeń, kolizje drogowe, wypadki  - w tym spowodowane przez powalone drzewa - 5 zdarzeń, pożary w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - 2 zdarzenia. Powstały także  charakterystyczne, nietypowe  zdarzenia związane z panującymi warunkami atmosferycznymi: przewrócony garaż konstrukcji blaszanej na drogę w miejscowości Kębłowo,  łapanie wystraszonych koni ze stadniny w Bolszewie, drzewo przewrócone na szkołę w Górze.  
Jeszcze w dniu następnym 09.02.2011 w czasie służby odnotowano 25 zdarzeń, w tym 14 zdarzeń dotyczących usuwania skutków zalań i podtopień obiektów i 6 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków huraganowego wiatru.    


Aktualności: 1...31323334353637...52