31-12-2010
Drodzy Koleżanki i Koledzy Strażacy ! Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wejherowskiego !
Nadchodzi Nowy Rok 2011. Ten świąteczny dzień tradycyjnie niektórzy ze strażaków spędzą na służbie, chroniąc życie, zdrowie i mienie naszych obywateli. Odchodzący rok okazał się dla nas, strażaków i pracowników cywilnych komendy szczęśliwy. Nikogo nie dotknęło nieszczęście wypadku w służbie, a cała załoga bezpiecznie wracała po akcjach ratowniczych do jednostki. Życzę funkcjonariuszom by okres Nowego Roku był spokojny, by można go spędzić wśród kolegów na służbie. Życzę wielu radosnych doznań i wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.
 Również mieszkańcy naszego powiatu będą świętować Nowy Rok. W Nowym 2011 roku życzę również Państwu dobrego startu, zdrowia i szczęścia w każdym dniu Nowego Roku.    

             Komendant Powiatowy
             Państwowej Straży Pożarnej
                          w Wejherowie
                  st.kpt. Andrzej Papke


27-12-2010
Zbliża się okres Nowego Roku i karnawału, gdy w trakcie masowych lub indywidualnych zabaw, imprez lub pokazów "ogni sztucznych" dochodzi często do stworzenia zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz mienia. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami może doprowadzić do wybuchu lub pożaru. Dlatego ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa zarówno w trakcie produkcji, magazynowania i sprzedaży oraz używania materiałów pirotechnicznych. Należy pamiętać, że zostały one zaliczone do materiałów niebezpiecznych pożarowo. W związku z tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9.07.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych ( Dz. U. Nr 163 poz. 1577)  - "fajerwerki" należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: pomieszczenia powinny być wydzielone pożarowo, dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać: w magazynie - 1000 kg, w magazynie podręcznym sklepu - 300 kg, w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej - 100 kg. Wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania. Zabrania się stosowania otwartego ognia i demonstrowania  działania wyrobów w pomieszczeniach oraz stosowania w nich ogrzewania elektrycznego. Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem, powłoki ścian, sufitów i podłóg powinny być co najmniej trudno zapalne, a pomieszczenia posiadać wentylację grawitacyjną.     Używając wyrobów pirotechnicznych  należy pamiętać, że wojewodowie lub władze samorządowe mogą wprowadzić zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od ich uzgodnienia z komendami PSP.            

17-12-2010
 Informuje się, że  zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2010 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie z dn. 14.12.2010, na podstawie art. 13 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dn. 24.08.1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.  z 2009r Nr 12 poz. 68 z póżn. zm.) art. 130 paragraf 2 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29.12.2005r w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP (Dz. U. z 2005r Nr 266 poz. 2247)  - dzień 24 grudnia 2010 jest dniem wolnym od pracy dla strażaków w codziennym rozkładzie czasu służby i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2010r, obniżające wymiar czasu służby/pracy o 8 godzin. 

                        Komendant Powiatowy
                  Państwowej Straży Pożarnej
                           w Wejherowie       
                      st.kpt. Andrzej Papke  

17-12-2010

Ostrzeżenie dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych !

Gromadzący się na dachach nadmiar śniegu jest groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu i może stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub być powodem tragedii, szczególnie, gdy znajduje się się na dachach o dużej płaskiej powierzchni np. w centrach handlowych i halach produkcyjnych.  Zagrożenie także stanowią sople i lód nagromadzone na fasadach budynków. Upadek lodowego sopla z dużej wysokości może skończyć się tragicznie dla osoby przebywającej poniżej np. na ulicy lub chodniku. W związku z tym Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dn. 29.11.2010 komunikat skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych , w którym przypomina, że w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 z póżn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Przypomina się, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie jego bezpieczeństwa użytkowania zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.


06-12-2010
Cykl szkoleń strażaków - ochotników w roku 2010 zakończony ! W dn. 04.12.2010 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie został przeprowadzony przez funkcjonariuszy tut. komendy egzamin praktyczny kończący drugie w tym roku szkolenie podstawowe jednoetapowe  strażaków OSP. Nowością w tym szkoleniu był dokonany podział grupy  39 strażaków ochotników na dwie mniejsze liczące 22 i 17 strażaków, dla których szkolenie praktyczne ze względu na podniesienie jego efektywności prowadzono odrębnie i w różnych terminach. Zgodnie z rozkazem nr 26/2010 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP egzamin przeprowadziła powołana komisja w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Mirosław Kuraś, mł.kpt. Marek Kąkol, asp.sztab. Piotr Kliński i asp. Zbigniew Dorawa. Do egzaminu  przystąpiło 15 strażaków - ochotników, którzy w panujących zimowych warunkach potwierdzili nabycie umiejętności praktycznych umożliwiających ich dopuszczenie do udziału w akcjach ratowniczych. Nie stwierdzono wystąpienie ocen celujących i bardzo dobrych, natomiast oceny dobre otrzymali: dh Magda Miler z OSP w Luzinie i dh Łukasz Patelczyk z OSP w Górze.  Gratulujemy młodym adeptom sztuki pożarniczej nabytych umiejętności i życzymy wytrwałości w społecznym działaniu  na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.   
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć  

02-12-2010
W dn. 30.11.2010 w siedzibie tut. Komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne - st.ogn Stanisława Żywickiego - starszego operatora sprzętu specjalnego, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Nasz kolega rozpoczął służbę w 1985r w ówczesnej Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni, następnie  w roku 1999 trafił do naszej jednostki.  Podziękowanie za wzorowy przebieg służby st.ogn Stanisławowi Żywickiemu złożył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a zebrani na uroczystości funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni życzyli wszystkiego dobrego na zasłużonej emeryturze.    

22-11-2010
W dn. 20.11.2010 w hali widowiskowo - sportowej w Szemudzie odbyła się następna edycja Powiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie i Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szemudzie. Rozgrywki przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną pięcioosobową, spotkania trwały 2 x 5 minut gry bez przerwy. Drużyna mogła maksymalnie liczyć 9 zawodników. W turnieju wystartowało 13 drużyn reprezentujących następujące jednostki OSP: Szemud, Bożepole, Kaczkowo, Bolszewo, Orle, Linia, Bojano, Gościcino, Milwino, Nadole, Gowino, Strzepcz, Choczewo .
Najlepsze cztery miejsca zajęły jednostki: I miejsce OSP Szemud, II miejsce OSP  Bolszewo, III miejsce OSP Kaczkowo, IV miejsce OSP Bożepole. Wytypowano także najlepszego bramkarza turnieju -  został nim dh Rafał Klanczkowski z OSP w Kaczkowie, i najlepszego strzelca turnieju - którym został dh Krzysztof Szczygieł z OSP w Bolszewie.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom turnieju bardzo dobrej kondycji fizycznej oraz zapraszamy do udziału w rozgrywkach  w roku przyszłym !        


20-11-2010
W dn. 19.11.2010 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów "Święta Niepodległości"  w tut. komendzie. Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w tym dniu w  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Jacka Nowaka do st.kpt. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który oficjalnie otworzył uroczystość w asyście swojego zastępcy - bryg. Piotra Ściebury. Następnie wprowadzono  sztandar Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, odegrano hymn państwowy i  przedstawiono prezentację multimedialną "Odzyskanie niepodległości - strażacy w walce", w której m.in. przedstawiono historię udziału w walkach o odzyskanie niepodległości kraju 60 tysięcy strażaków.  Następna część uroczystości to wręczenie przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe  i stanowiska służbowe.  
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki "Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej"  następującym funkcjonariuszom:
- st.ogn. Adam Stromski, st.ogn. Piotr Krzesiak i st.ogn. Zenon Kreft, wręczenie odznak nastąpiło w trakcie  wojewódzkich obchodów "Święta Niepodległości".
Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim:
 na stopień starszego ogniomistrza - ogn. Sławomir Miotk,
 na stopień starszego sekcyjnego -   sekc. Sławomir Gruba, sekc. Dariusz Gruba, sekc. Joanna Łosińska, sekc. Łukasz Kaczmarek.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie rozkazem personalnym nadał  wyższy stopień służbowy w korpusie szeregowych - starszego strażaka  str. Karol Rumpca.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował na wyższe stanowiska służbowe:
 - st.asp. Piotr Arendt - na stanowisko p.o. dowódcy zmiany
- str. Rafał Breza - na stanowisko młodszy ratownik
- str. Mariusz Brzeski - na stanowisko młodszy ratownik
- st.sekc. Sławomir Gruba - na stanowisko starszy ratownik kierowca
- st.sekc. Dariusz Gruba - na stanowisko starszy ratownik kierowca
- st.sekc. Joanna Łosińska - na stanowisko starszy technik
- st.str. Karol Rumpca - na stanowisko młodszy ratownik
- st.str. Łukasz Szreder - na stanowisko ratownik
- sekc. Karol Szymański - na stanowisko operator sprzętu specjalnego
- str. Marcin Szypelt - na stanowisko ratownik kierowca
- str. Marek Wolff - na stanowisko młodszy ratownik
- str. Marcin Zielke - na stanowisko młodszy ratownik
- str. Radosław Zienke - na stanowisko młodszy ratownik kierowca.     
Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym decyzje o przyznaniu nagród finansowych.  
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

03-11-2010
W dn. 2.11.2010 w siedzibie tut. Komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku st.asp. Leszka Zelewskiego - dowódcy zmiany, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Nasz kolega rozpoczął służbę w 1985r w ówczesnej Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdańsku, następnie w 1987r został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Gdyni, by  w roku 1999 trafić do naszej jednostki. Wielokrotnie reprezentował służbę pożarniczą na różnorodnych zawodach sportowo - pożarniczych, zajmując czołowe miejsca w rywalizacji sportowej, przynosząc chlubę swoim przełożonym i kolegom. Podnosił kwalifikacje zawodowe na szkole podoficerskiej i zaocznym studium aspiranckim, uzyskując tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. Podziękowanie za wzorowy przebieg służby st.asp. Leszkowi Zelewskiemu złożył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a zebrani na uroczystości funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni życzyli wszystkiego dobrego na zasłużonej emeryturze.    

02-11-2010
Na podstawie decyzji nr 10/2010 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie z dn. 03.09.2010 odbył się egzamin praktyczny  w dn. 31.10.2010 na zorganizowanym przez tut. Komendę następnym w tym roku szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków OSP na bazie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Ze względu na dużą ilość strażaków uczestniczących w szkoleniu i zachowanie efektywności szkolenia dokonano ich podziału na dwie grupy szkoleniowe liczące 22 i 17 strażaków. Do egzaminu przystąpiła pierwsza grupa uczestników szkolenia w ilości 22 strażaków, natomiast druga grupa strażaków rozpocznie zajęcia praktyczne od dn. 05.11.2010 zakończone egzaminem praktycznym w dn. 04.12.2010. Jest to pierwsze w historii tut. komendy  szkolenie podstawowe strażaków OSP, w którym część teoretyczna szkolenia jest realizowana w formie kształcenia indywidualnego strażaków we własnym zakresie w jednostkach OSP pod nadzorem naczelników OSP, na bazie  internetowej platformy edukacyjnej www.platforma.wint.pl, umożliwiającej  prowadzenie procesu  szkolenia wewnętrznego w jednostkach OSP w celu przygotowywania strażaków do udziału w szkoleniach organizowanych przez tut. komendę.    Egzamin przeprowadziła  komisja egzaminacyjna powołana rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP w składzie: st.asp. Zenon Frankowski, st.kpt. Tomasz Kołakowski, asp. Stanisław Brzozowski i asp. Mirosław Kuraś, przy udziale podoficerów zmiany służbowej pełniących w tym dniu służbę.  Z egzaminu praktycznego dla tej grupy strażaków nie stwierdzono ocen wybitnych, natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh  Robert Błaszczyk - OSP Milwino, dh Sebastian Kreft i dh Arkadiusz Wenta - obaj z OSP Strzepcz, dh Katarzyna Grochocka - OSP Kielno, dh Magdalena Grzenkowicz - OSP Strzepcz, dh Ireneusz Gajewski - OSP Góra, natomiast jako jedyny końcową ocenę bardzo dobrą z części teoretycznej i praktycznej szkolenia otrzymał dh Ireneusz Gajewski z OSP w Górze.        Życzymy nowym adeptom ochotniczej pożarniczej służby wytrwałości w utrwalaniu nabytych strażackich umiejętności w macierzystych jednostkach OSP.        
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

Aktualności: 1...33343536373839...53