02-03-2012
Szanowni Państwo

Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejną edycję "Biuletynu Informacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie za rok 2011". Zaprezentowany w nim zbiór danych w ujęciu statystycznym stanowi kompendium wiedzy, a jednocześnie daje możliwość z analitycznego punktu widzenia spojrzeć na ochronę przeciwpożarową. Przygotowane wydawnictwo obrazuje funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w kontekście działań ratowniczo - gaśniczych oraz działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w zakresie kontrolno - rozpoznawczym, szkoleniowym, logistycznym, organizacyjnym.
W przygotowaniu publikacji ujęto najważniejsze aspekty odnoszące się do naszej działalności.
Mam nadzieję, że opracowanie to wyczerpie Państwa oczekiwania w zakresie wiedzy na temat działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w roku ubiegłym.  

            Komendant Powiatowy
              Państwowej Straży Pożarnej
               w Wejherowie

             mł.bryg. Andrzej Papke

Biuletyn umieszczono w zakładce: Porady materiały do pobrania - "Biuletyn Informacyjny KPPSP w Wejherowie za 2011 rok" - wersja PDF.

22-02-2012

W dn. 17.02.2012 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostkowie odbyła się uroczystość włączenia OSP w Kostkowie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.  Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dn. 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej ( J.t Dz. U. z 2009r Nr 178 poz. 1380 z póżn. zm.)  - krajowy system ratowniczo - gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.  W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie oraz Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino. W trakcie uroczystości st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wręczył dh Ryszardowi Szulc - Prezesowi OSP w Kostkowie decyzję Komendanta Głównego PSP z dn. 30.12.2011 o włączeniu OSP w Kostkowie do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Podstawą do wydania decyzji jest porozumienie z dn. 12.05.2011 zawarte pomiędzy Urzędem Gminy w Gniewinie - reprezentowanym przez Wójta Gminy Gniewino Zbigniewem Walczakiem, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kostkowie reprezentowaną przez Prezesa dh Ryszarda Szulca i Komendantem Powiatowym PSP w Wejherowie  mł.bryg. Andrzejem Papke, dotyczące włączenia OSP w Kostkowie do KSRG. W porozumieniu tym określono prawa i obowiązki stron, związane z włączeniem jednostki OSP do systemu, na które strony wyraziły zgodę. Na podstawie podpisanego porozumienia Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego PSP o włączenie jednostki OSP Kostkowo do systemu, spełniającej warunki do włączenia określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14.09.1998 w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego ( Dz. U. Nr 121 poz. 798). Tym samym jest to pierwsza jednostka OSP z terenu powiatu wejherowskiego włączona do systemu od 1997r, i zarazem piętnasta jednostka OSP z terenu powiatu, która funkcjonuje w KSRG. Gmina Gniewino jest także jedyną gminą na terenie powiatu wejherowskiego, na terenie której działają trzy jednostki OSP włączone do systemu tj. OSP Gniewino, OSP Nadole i OSP Kostkowo. Fakt ten ma duże znaczenie dla zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Gniewino oraz w kontekście usytuowania na terenie tej gminy bazy pobytowej drużyny piłkarskiej Hiszpanii w ramach organizacji w kraju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.  Ponadto w trakcie uroczystości dokonano przekazania autobusu dla jednostki OSP w Nadolu.  Aktualnie  w ramach KSRG na terenie powiatu wejherowskiego  działa 15 jednostek OSP i 36 innych podmiotów. 


14-02-2012
 W dn. 07.02.2012 o godz.  05.30 do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciekocinku 5/9.  W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział wzięło 15 samochodów pożarniczych i 55 strażaków, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie i po sąsiedzku z PSP w Lęborku oraz ochotnicze straże pożarnej z miejscowości: Choczewo, Słajszewo, Sasino, Kopalino, Gniewino, Nadole, Kostkowo. Działania gaśnicze prowadzono do godz. 15.45.  Rodzaj prowadzonych działań gaśniczych:  zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podawanie środków gaśniczych w natarciu i w obronie, schładzanie obiektów, ewakuacja mienia, prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych, otwieranie pomieszczeń, oddymianie, dowożenie wody do pożaru.  Użyty sprzęt: podręczny sprzęt gaśniczy i burzący, pompy pożarnicze, aparaty ochrony dróg oddechowych, drabiny przenośne, podnośniki hydrauliczne, piły do cięcia drewna, agregaty prądotwórcze, sprzęt oświetleniowy. Działania prowadzono na parterze budynku, wewnątrz obiektu na poddaszu oraz na dachu.   Powierzchnia zdarzenia: 525 m2, zużyto 125 m3 wody. Działaniami ratowniczymi kierował: mł.bryg. Jacek Nowak - dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Rozpoznanie zastępów straży pożarnych: Po przybyciu  na miejsce pożaru zastępów straży pożarnych stwierdzono, że pali się poddasze dwukondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego na całej jej długości. Mieszkańcy budynku tj. 8 rodzin, 29 osób opuściło obiekt przed przybyciem straży pożarnych. Budynek zasilano w energię elektryczną, w mieszkaniach znajdowały się butle z gazem propan - butan.  Zaopatrzenie wodne stanowił hydrant zewnętrzny nadziemny ppoż.  w odległości ok. 50 m od budynku i rzeka Chełst w odległości ok. 1 km od budynku.  Działania zastępów straży pożarnych: zabezpieczono teren akcji i dokonano oceny stanu psychicznego osób przebywających przed budynkiem. W związku z niewielką odległością   od budynku napowietrznej linii energetycznej wydano dyspozycję odłączenia prądu elektrycznego  przez Pogotowie Energetyczne, po kilku minutach odłączono zasilanie w energię. Podano prąd wody klatką schodową do wnętrza poddasza, dwa prądy wody na dach budynku od strony północnej i jeden prąd wody od strony południowej.  Niepowodzeniem zakończyła się próba zasilania wody z pobliskiego hydrantu nadziemnego ppoż. ze względu na jego zamarznięcie. Rozpoczęto dowożenie wody z pobliskiej rzeki Chełst  samochodami gaśniczymi. Następnie po usunięciu poszycia dachu zwiększono liczbę prądów wody do siedmiu w natarciu na poddasze. Jednocześnie usuwano spalone elementy wyposażenia mieszkań i prowadzono prace rozbiórkowe drewnianej konstrukcji poddasza i stropu w celu dotarcia do żródeł ognia. Ze względu na powstałe zagrożenie dla mieszkańców sąsiednich budynków mieszkalnych poprzez możliwość zawalenia się ścian szczytowych dokonano ich częściowej rozbiórki. Zagrożenia i utrudnienia w trakcie działań ratowniczych: zagrożenie stwarzały niestabilne ściany szczytowe, utrudnienie stwarzała zamarzająca armatura wodna i zastosowanie materiału palnego -trocin jako izolacji w ścianach poddasza. Zniszczeniu lub spaleniu uległo: drewniane poddasze użytkowe, elementy drewnianego stropu, część wyposażenia mieszkań na parterze budynku.
Przyczynę  powstania pożaru w prowadzonym dochodzeniu ustali policja.         więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć
    

27-01-2012
Komunikat tut. komendy dla właścicieli, zarządców i użytkowników komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W związku z pismem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dn. 09.01.2012 informującym o wzroście zagrożenia pożarowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz powstałymi pożarami w dn. 14 - 15.01.2012 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wejherowie ul. Iwaszkiewicza 29 - przypomina się  o konieczności sprawowania prawidłowego nadzoru właścicielskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej nad tymi obiektami. Mając na względzie charakter występujących uchybień w tych budynkach, szczególny nacisk należy położyć na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i przepisów wynikających z ustawy - Prawo Budowlane, a dotyczących między innymi kontroli stanu technicznego i konserwacji instalacji oraz urządzeń grzewczych, elektrycznych, przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dn. 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (J.t Dz, U  z 2009r Nr 178 poz. 1380 z póżn. zm.) - osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa wyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów  przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach.
W związku z powyższym w komunalnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zostaną w roku 2012 przeprowadzone czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.        

                                          Komendant Powiatowy
                                     Państwowej Straży Pożarnej
                                                   w Wejherowie

                                     mł.bryg. mgr Andrzej Papke

                            

20-01-2012
W dn. 14 i 15.01.2012 powstały dwa pożary w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wejherowie ul. Iwaszkiewicza 29, którego właścicielem jest Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. 
W dn. 14.01.2012 o godz. 21.55 do dyżurnego operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego  wpłynęło zgłoszenie o pożarze  mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  w Wejherowie ul Iwaszkiewicza 29/8.   Dyżurny SKKP zadysponował do akcji ratowniczej  3 samochody gaśnicze i 10 strażaków. Po przybyciu jednostek straży pożarnych na miejsca pożaru stwierdzono, że pali się wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego na parterze budynku, płomienie wydostają się na zewnątrz okna. W jednym z okien zauważono leżącego na parapecie mężczyznę,  Uzyskano informację, iż w pomieszczeniu znajduje się jeszcze jedna osoba.  Strażacy zabezpieczyli miejsca zdarzenia i przystąpili do ewakuacji mężczyzny z parapetu okna. Następnie strażacy weszli do wewnątrz pomieszczenia, gdzie znaleziono leżącą kobietę, którą ewakuowano przez okno na zewnątrz budynku. Udzielono poszkodowanym kwalifikowanej pomocy medycznej. Dokonano odłączenia zasilania w energię elektryczną do budynku, odłączono także zasilanie budynku w gaz ziemny zakręcając główny zawór gazu. Równolegle prowadzono działania gaśnicze prądem wody na źródło pożaru, znajdujące się w pomieszczeniu kuchennym. Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego osoby poszkodowane przekazano temu zespołowi, który pomocy udzielił także trzeciej osobie zatrutej gazami pożarowymi. Poza ewakuowanymi wcześniej 3 osobami z budynku dodatkowo ewakuowano z budynku 22 osoby, z których żadna nie odniosła obrażeń.  Po zakończonych działaniach gaśniczych dokonano sprawdzenia pomieszczenia objętego pożarem, sprawdzono stan sufitów i ścian, które wykonane były  z otynkowanych desek obitych trzciną. Przy użyciu lokalizatora ognia sprawdzono ściany i sufit pomieszczenia w którym powstał pożar oraz pomieszczenia przyległe. Dokonano kontroli pozostałych mieszkań stwierdzając brak źródeł ognia. Miejsce pożaru przekazano   postanowieniem Straży Miejskiej w Wejherowie.   Działania ratowniczo - gaśnicze zakończono o godz. 23.37.     
 Zgłoszenie o drugim pożarze do dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło w dn. 15.01.2012 o godz. 02.15. O godz. 02.16 dyżurny SKKP zadysponował  3 samochody gaśnicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, a następnie o godz. 2.27 ciężki samochód gaśniczy z JRG nr 2 w Rumi oraz 3 samochody gaśnicze z jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ogółem  w działaniach ratowniczo - gaśniczych udział wzięło 11 samochodów pożarniczych i 33 strażaków, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnych stwierdzono, że  pożarem objęta była część budynku mieszkalnego tj. przestrzeń pomiędzy stropem i powierzchnią pokrycia dachowego. Działania jednostek straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów wody na palący się dach. Z dokonanego rozpoznania wynikało, że osoby mieszkające w budynku opuściły swoje mieszkania. Równolegle z działaniami gaśniczymi przeprowadzono przeszukanie mieszkań znajdujących się w budynku.  Wydano polecenie sprawdzenia zasilania budynku w energię elektryczną. Stwierdzono, że budynek jest zasilany w energię elektryczną, w związku z tym  odcięto jej dopływ do budynku. W wyniku silnych podmuchów wiatru pożar przemieścił się w poprzez palną drewnianą  konstrukcję budynku w przestrzeni pomiędzy drewnianym stropem parteru a konstrukcją dachu na jego dalszą część. Po przybyciu następnych jednostek straży pożarnych wprowadzano kolejne prądy wody w natarciu okrążającym na palącą się konstrukcję dachu i stropu. Zerwano poszycie dachowe i konstrukcję części dachu. Po zakończeniu działań gaśniczych policja zabezpieczyła budynek poprzez zabicie otworów okiennych i wejść drewnianymi płytami.  Działania ratowniczo - gaśnicze zakończono o godz. 15.06.

Faktem jest także to, że nie były to jedyne pożary w tego typu obiektach na przestrzeni roku. Mianowicie  w dn. 29.01.2011 powstał pożar  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wejherowie  ul. Iwaszkiewicza 31.      
Pożary te wzbudziły duże emocje i rozgoryczenie mieszkańców budynku przy ul. Iwaszkiewicza 29, którzy niejednokrotnie stracili  majątek całego życia. Jednak wydawanie aktualnie pochopnych  ocen i opinii o przyczynach powstania pożarów jest przedwczesne, a obarczanie winą strażaków jest krzywdzące mając na względzie prowadzone przez  nich na przestrzeni dziesiątek lat z sukcesem działania ratownicze  - gaśnicze  i wypracowany pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Aktualnie dochodzenie w sprawie przyczyny powstania pożaru prowadzi policja, niezależnie zgodnie z art. 23 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dn. 24.08.1991 o Państwowej Straży Pożarnej (J.t Dz. u z 2009r Nr 12 poz. 68 z póżn. zm.)  Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie powołał zespół do przeprowadzenia analizy pożaru oraz wstępnego ustalenia przyczyn i okoliczności powstania oraz rozprzestrzenienia się pożaru.  więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


28-12-2011
W dn.  02.12 2011  w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w Gniewinie odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie. W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie tut. komendę reprezentował bryg. Piotr Ściebura - zastępca Komendanta Powiatowego PSP, który w trakcie zjazdu przedstawił informację o działaniach KPPSP Wejherowo w roku 2011 i planach na rok 2012. Władze związku reprezentowali: dh Zygmunt Tomczonek - Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP i dh Grzegorz Pladzyk - Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku. W wyniku dokonanych wyborów ukonstytuował się nowy skład zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie w składzie:     dh Mirosław Józefowicz - Prezes, dh Wacław Seweryn i dh Paweł Milewczyk - Wiceprezesi, dh Stanisław Baranowski - Sekretarz, dh Karol Walkowiak - Skarbnik, członkowie Prezydium :  mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, dh Zenon Frankowski, dh Wiesław Kornacki, dh Stanisław Ruszkowski, dh Zygmunt Treder, dh Ireneusz Kabasa, dh Sławomir Miotk, członkowie Zarządu: dh Jerzy Sawoniuk, dh Zbigniew Engelbrecht, dh Leszek Zelewski, dh Leszek Kreft, dh Ryszard Szulc. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

21-12-2011
Z okazji zbliżających się Świąt
 w imieniu własnym, funkcjonariuszy
 oraz pracowników cywilnych Komendy
 pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia
 mieszkańcom naszego powiatu
i członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
odpoczynku w rodzinnym gronie                                                   
 oraz pasma sukcesów                                                    
 i spełnienia najskrytszych marzeń                                                     
w nadchodzącym Nowym Roku.                                                   


Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie

mł. bryg. Andrzej Papke

20-12-2011
BĄDŹ CZUJNY !!!
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ !!!


Trwa okres grzewczy, a wraz z nim zagrożenie zatrucia czadem.


Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:
- uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
-  przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
- dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego ? nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
- użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie
z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
- często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
- rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
- nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
-  nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
- nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
- senność,
- nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i ? jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą ? umiera
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
- jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
- rozluźnić poszkodowanemu ubranie ? rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe ? tel. 999, straż pożarna ? tel. 998 lub 112),
 Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie
w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Większość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem).
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji.
Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca,
a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz.
Są to:
1) prawidłowa instalacja,
2) stały dopływ świeżego powietrza,
3) swobodny odpływ spalin,
4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.
Są one przedstawione poniżej w skrócie.

PRAWIDŁOWA INSTALACJA
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych , dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem a kuchenką, tak, aby nad nimi następował przepływ świeżego powietrza.

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związku z tym należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin.
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego.

DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA GAZOWEGO
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty,  nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Materiał pochodzi ze strony internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=321629-11-2011
              W dn. 26.11.2011 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin praktyczny  dla  strażaków ochotników na trwającym aktualnie szkoleniu podstawowym jednoetapowym strażaków OSP. Do egzaminu przystąpiło 30 strażaków - ochotników reprezentujących jednostki OSP: Szemud, Bojano, Milwino, Rumia, Kielno, Gniewino, Góra, Kielno, Łęczyce, Choczewo, Luzino.  Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna złożona z funkcjonariuszy tut. komendy, powołana rozkazem nr 36/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: St.kpt. Stanisław Baranowski, kpt. Marek Kąkol, asp.sztab. Krzysztof Rathenow, asp.sztab Piotr Kliński, przy pomocy podoficerów ze zmiany służbowej pełniącej w tym dniu służbę. Wszyscy egzaminowani strażacy - ochotnicy potwierdzili nabycie niezbędnych kwalifikacji pożarniczych umożliwiających bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.  Gratulujemy nowym adeptom społecznej strażackiej służby zaliczenia pierwszego etapu szkolenia  na długiej, niełatwej drodze  w działalności na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności !                        więcej zdjęć - patrz; galeria zdjęć

21-11-2011

W dniu 18.11.2011 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie odbyło się poświęcenie a następnie  przekazanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla miejscowej jednostki OSP w Szemudzie. Pojazd ten jest na podwoziu Mana, wyposażony w kabinę dla 6 strażaków, ściany boczne i tylna wyposażone w komory sprzętowe zamykane roletami. Zbiornik wodny o poj. 2500l, zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 250l.  Nowy samochód zastąpi wysłużony już prawie 30-to letni pojazd będący na wyposażeniu jednostki. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Szemud Zbigniew Engelbrecht, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie mł.bryg. Andrzej Papke, w imieniu Starosty Wejherowskiego Kazimierz Grubba, Komendant Gminny OSP Ryszard Sikora, proboszcz  Parafi rzymskokatolickiej pw. św Mikołaja ksiądz kanonik Ireneusz Baryła członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie oraz zaproszeni goście.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


Aktualności: 1...34353637383940...58