19-03-2012
W dn. 17.03.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się narada - szkolenie pt. "Funkcjonowanie i działalność ratownicza jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie wejherowskim w 2011r" dla prezesów i naczelników jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz naczelników jednostek OSP spoza systemu. Szkolenie organizowane przez tut. komendę przeprowadzane jest corocznie. Należy zaznaczyć bardzo dobrą frekwencję wynoszącą prawie 100%. Naradę otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, który przedstawił prezentację multimedialną pt. "Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2011r". Następne prezentowane materiały to:  "Podsumowanie szkoleń z zakresu współpracy  z samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe", "Omówienie wyników inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP przeprowadzonych w 2011r", "Podsumowanie szkoleń członków OSP w 2011r, propozycje organizacji szkoleń w 2012r. Normatywy i potrzeby szkoleniowe w jednostkach OSP", "Stan organizacji Jednostek Operacyjno - Technicznych w jednostkach OSP, wyposażenie sprzętowe, normatywy wyposażenia i wyszkolenia", "Aktualizacja wyposażenia jednostek OSP zgodnie z podpisanymi porozumieniami o włączeniu do KSRG".  Prezentacje przedstawiali: st.kpt. Stanisław Baranowski, st.asp. Zenon Frankowski i mł.kpt. Mirosław Kuraś. W naradzie głos zabrali także zaproszeni uczestnicy: dh Wiesław Kornacki - członek Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku, dh Mirosław Józefowicz - Prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i dh Wacław Seweryn - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, zarazem radny Rady Powiatu w Wejherowie. Szkolenie zakończono dyskusją i wnioskami na lata następne.            więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

15-03-2012
Apel do rolników i mieszkańców  powiatu wejherowskiego o nie wypalanie traw, łąk, pastwisk i nieużytków oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach ! 
W związku ze wzrostem ilości pożarów łąk, nieużytków i suchych traw powodowanych także wypalaniem traw i pozostałości roślinnych  na terenach gmin wiejskich i miast powiatu wejherowskiego - w materiałach do pobrania zamieszczamy szczegółową informację o zagrożeniach powodowanych przez pożary wywołane wypalaniem traw. Wypalanie traw jest niebezpieczne, pożary wywołane wypalaniem traw rozprzestrzeniają się na sąsiadujące tereny, lasy, obiekty, w pożarach powodowanych przez wypalanie traw giną ludzie,  i wypalanie traw jest także niedozwolone. Określa to ustawa z dn. 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 8) w art. 8 tj. "zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów". Art. 131: "kto.. wypala łąki, pastwiska....., podlega karze aresztu albo grzywny." Ustawa z dn. 28.09.1991 o lasach (T.j. Dz. U. z 2005r Nr 54 pozz. 435 z pózn. zm.) - art. 30 ust. 3 pkt. 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również  w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych". Wypalanie traw na obszarach rolnych może także spowodować ograniczenie lub cofnięcie dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników z Unii Europejskiej.         więcej informacji: zakładka - porady, materiały do pobrania

05-03-2012
Cykl szkoleń  członków OSP w roku 2012 rozpoczęty !
W dn. 03.03.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przeprowadzono egzamin na zakończonym szkoleniu strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu z zakresu kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem nr 3/2012 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku w składzie: mł.bryg. Jacek Nowak, st.kpt. Tomasz Kołakowski, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Stanisław Brzozowski, przy pomocy strażaków zmiany służbowej pełniącej w tym dniu służbę. Do egzaminu przystąpiło 31 strażaków ochotników, którzy potwierdzili nabycie kwalifikacji pożarniczych uprawniających do pełnienia funkcji kierowców - konserwatorów sprzętu. Nie stwierdzono uzyskania przez egzaminowanych oceny celującej, natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Bernard Bieszk i dh Mirosław Sowa - OSP Gościcino, dh Romuald Kreft, dh Krzysztof Szmyd i dh Wiesław Kotkowski - OSP Choczewo, dh Krzysztof Grochocki i dh Marcin Milewczyk - OSP Kielno, dh Michał Ruszkowski i dh Szymon Schmidtke - OSP Linia, dh Tadeusz Domski, dh Damian Dąbrowski i dh Marcin Drozd - OSP Łęczyce, dh Marcin Długowolski, dh Paweł Makurat i dh Karol Wojciechowski - OSP Rozłazino, dh Bartłomiej Peryt -  OSP Luzino, dh Piotr Skwarło - OSP Przetoczyno, dh Mateusz Kendziora - OSP Gowino, dh Sławomir Herta - OSP Gniewowo, dh Sławomir Koszałka - OSP Lewino, dh Marcin Jóskowski - OSP Góra, dh Stefan Wenta - OSP Kostkowo.   Gratulujemy strażakom ochotnikom nabycia nowych umiejętności pożarniczych i życzymy jak najmniejszej awaryjności sprzętu w trakcie działań ratowniczych.   więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć       


02-03-2012
Szanowni Państwo

Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejną edycję "Biuletynu Informacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie za rok 2011". Zaprezentowany w nim zbiór danych w ujęciu statystycznym stanowi kompendium wiedzy, a jednocześnie daje możliwość z analitycznego punktu widzenia spojrzeć na ochronę przeciwpożarową. Przygotowane wydawnictwo obrazuje funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w kontekście działań ratowniczo - gaśniczych oraz działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w zakresie kontrolno - rozpoznawczym, szkoleniowym, logistycznym, organizacyjnym.
W przygotowaniu publikacji ujęto najważniejsze aspekty odnoszące się do naszej działalności.
Mam nadzieję, że opracowanie to wyczerpie Państwa oczekiwania w zakresie wiedzy na temat działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w roku ubiegłym.  

            Komendant Powiatowy
              Państwowej Straży Pożarnej
               w Wejherowie

             mł.bryg. Andrzej Papke

Biuletyn umieszczono w zakładce: Porady materiały do pobrania - "Biuletyn Informacyjny KPPSP w Wejherowie za 2011 rok" - wersja PDF.

22-02-2012

W dn. 17.02.2012 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostkowie odbyła się uroczystość włączenia OSP w Kostkowie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.  Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dn. 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej ( J.t Dz. U. z 2009r Nr 178 poz. 1380 z póżn. zm.)  - krajowy system ratowniczo - gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.  W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie oraz Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino. W trakcie uroczystości st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wręczył dh Ryszardowi Szulc - Prezesowi OSP w Kostkowie decyzję Komendanta Głównego PSP z dn. 30.12.2011 o włączeniu OSP w Kostkowie do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Podstawą do wydania decyzji jest porozumienie z dn. 12.05.2011 zawarte pomiędzy Urzędem Gminy w Gniewinie - reprezentowanym przez Wójta Gminy Gniewino Zbigniewem Walczakiem, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kostkowie reprezentowaną przez Prezesa dh Ryszarda Szulca i Komendantem Powiatowym PSP w Wejherowie  mł.bryg. Andrzejem Papke, dotyczące włączenia OSP w Kostkowie do KSRG. W porozumieniu tym określono prawa i obowiązki stron, związane z włączeniem jednostki OSP do systemu, na które strony wyraziły zgodę. Na podstawie podpisanego porozumienia Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego PSP o włączenie jednostki OSP Kostkowo do systemu, spełniającej warunki do włączenia określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14.09.1998 w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego ( Dz. U. Nr 121 poz. 798). Tym samym jest to pierwsza jednostka OSP z terenu powiatu wejherowskiego włączona do systemu od 1997r, i zarazem piętnasta jednostka OSP z terenu powiatu, która funkcjonuje w KSRG. Gmina Gniewino jest także jedyną gminą na terenie powiatu wejherowskiego, na terenie której działają trzy jednostki OSP włączone do systemu tj. OSP Gniewino, OSP Nadole i OSP Kostkowo. Fakt ten ma duże znaczenie dla zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Gniewino oraz w kontekście usytuowania na terenie tej gminy bazy pobytowej drużyny piłkarskiej Hiszpanii w ramach organizacji w kraju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.  Ponadto w trakcie uroczystości dokonano przekazania autobusu dla jednostki OSP w Nadolu.  Aktualnie  w ramach KSRG na terenie powiatu wejherowskiego  działa 15 jednostek OSP i 36 innych podmiotów. 


14-02-2012
 W dn. 07.02.2012 o godz.  05.30 do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciekocinku 5/9.  W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział wzięło 15 samochodów pożarniczych i 55 strażaków, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie i po sąsiedzku z PSP w Lęborku oraz ochotnicze straże pożarnej z miejscowości: Choczewo, Słajszewo, Sasino, Kopalino, Gniewino, Nadole, Kostkowo. Działania gaśnicze prowadzono do godz. 15.45.  Rodzaj prowadzonych działań gaśniczych:  zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podawanie środków gaśniczych w natarciu i w obronie, schładzanie obiektów, ewakuacja mienia, prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych, otwieranie pomieszczeń, oddymianie, dowożenie wody do pożaru.  Użyty sprzęt: podręczny sprzęt gaśniczy i burzący, pompy pożarnicze, aparaty ochrony dróg oddechowych, drabiny przenośne, podnośniki hydrauliczne, piły do cięcia drewna, agregaty prądotwórcze, sprzęt oświetleniowy. Działania prowadzono na parterze budynku, wewnątrz obiektu na poddaszu oraz na dachu.   Powierzchnia zdarzenia: 525 m2, zużyto 125 m3 wody. Działaniami ratowniczymi kierował: mł.bryg. Jacek Nowak - dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Rozpoznanie zastępów straży pożarnych: Po przybyciu  na miejsce pożaru zastępów straży pożarnych stwierdzono, że pali się poddasze dwukondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego na całej jej długości. Mieszkańcy budynku tj. 8 rodzin, 29 osób opuściło obiekt przed przybyciem straży pożarnych. Budynek zasilano w energię elektryczną, w mieszkaniach znajdowały się butle z gazem propan - butan.  Zaopatrzenie wodne stanowił hydrant zewnętrzny nadziemny ppoż.  w odległości ok. 50 m od budynku i rzeka Chełst w odległości ok. 1 km od budynku.  Działania zastępów straży pożarnych: zabezpieczono teren akcji i dokonano oceny stanu psychicznego osób przebywających przed budynkiem. W związku z niewielką odległością   od budynku napowietrznej linii energetycznej wydano dyspozycję odłączenia prądu elektrycznego  przez Pogotowie Energetyczne, po kilku minutach odłączono zasilanie w energię. Podano prąd wody klatką schodową do wnętrza poddasza, dwa prądy wody na dach budynku od strony północnej i jeden prąd wody od strony południowej.  Niepowodzeniem zakończyła się próba zasilania wody z pobliskiego hydrantu nadziemnego ppoż. ze względu na jego zamarznięcie. Rozpoczęto dowożenie wody z pobliskiej rzeki Chełst  samochodami gaśniczymi. Następnie po usunięciu poszycia dachu zwiększono liczbę prądów wody do siedmiu w natarciu na poddasze. Jednocześnie usuwano spalone elementy wyposażenia mieszkań i prowadzono prace rozbiórkowe drewnianej konstrukcji poddasza i stropu w celu dotarcia do żródeł ognia. Ze względu na powstałe zagrożenie dla mieszkańców sąsiednich budynków mieszkalnych poprzez możliwość zawalenia się ścian szczytowych dokonano ich częściowej rozbiórki. Zagrożenia i utrudnienia w trakcie działań ratowniczych: zagrożenie stwarzały niestabilne ściany szczytowe, utrudnienie stwarzała zamarzająca armatura wodna i zastosowanie materiału palnego -trocin jako izolacji w ścianach poddasza. Zniszczeniu lub spaleniu uległo: drewniane poddasze użytkowe, elementy drewnianego stropu, część wyposażenia mieszkań na parterze budynku.
Przyczynę  powstania pożaru w prowadzonym dochodzeniu ustali policja.         więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć
    

27-01-2012
Komunikat tut. komendy dla właścicieli, zarządców i użytkowników komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W związku z pismem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dn. 09.01.2012 informującym o wzroście zagrożenia pożarowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz powstałymi pożarami w dn. 14 - 15.01.2012 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wejherowie ul. Iwaszkiewicza 29 - przypomina się  o konieczności sprawowania prawidłowego nadzoru właścicielskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej nad tymi obiektami. Mając na względzie charakter występujących uchybień w tych budynkach, szczególny nacisk należy położyć na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i przepisów wynikających z ustawy - Prawo Budowlane, a dotyczących między innymi kontroli stanu technicznego i konserwacji instalacji oraz urządzeń grzewczych, elektrycznych, przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dn. 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (J.t Dz, U  z 2009r Nr 178 poz. 1380 z póżn. zm.) - osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa wyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów  przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach.
W związku z powyższym w komunalnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zostaną w roku 2012 przeprowadzone czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.        

                                          Komendant Powiatowy
                                     Państwowej Straży Pożarnej
                                                   w Wejherowie

                                     mł.bryg. mgr Andrzej Papke

                            

20-01-2012
W dn. 14 i 15.01.2012 powstały dwa pożary w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wejherowie ul. Iwaszkiewicza 29, którego właścicielem jest Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. 
W dn. 14.01.2012 o godz. 21.55 do dyżurnego operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego  wpłynęło zgłoszenie o pożarze  mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  w Wejherowie ul Iwaszkiewicza 29/8.   Dyżurny SKKP zadysponował do akcji ratowniczej  3 samochody gaśnicze i 10 strażaków. Po przybyciu jednostek straży pożarnych na miejsca pożaru stwierdzono, że pali się wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego na parterze budynku, płomienie wydostają się na zewnątrz okna. W jednym z okien zauważono leżącego na parapecie mężczyznę,  Uzyskano informację, iż w pomieszczeniu znajduje się jeszcze jedna osoba.  Strażacy zabezpieczyli miejsca zdarzenia i przystąpili do ewakuacji mężczyzny z parapetu okna. Następnie strażacy weszli do wewnątrz pomieszczenia, gdzie znaleziono leżącą kobietę, którą ewakuowano przez okno na zewnątrz budynku. Udzielono poszkodowanym kwalifikowanej pomocy medycznej. Dokonano odłączenia zasilania w energię elektryczną do budynku, odłączono także zasilanie budynku w gaz ziemny zakręcając główny zawór gazu. Równolegle prowadzono działania gaśnicze prądem wody na źródło pożaru, znajdujące się w pomieszczeniu kuchennym. Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego osoby poszkodowane przekazano temu zespołowi, który pomocy udzielił także trzeciej osobie zatrutej gazami pożarowymi. Poza ewakuowanymi wcześniej 3 osobami z budynku dodatkowo ewakuowano z budynku 22 osoby, z których żadna nie odniosła obrażeń.  Po zakończonych działaniach gaśniczych dokonano sprawdzenia pomieszczenia objętego pożarem, sprawdzono stan sufitów i ścian, które wykonane były  z otynkowanych desek obitych trzciną. Przy użyciu lokalizatora ognia sprawdzono ściany i sufit pomieszczenia w którym powstał pożar oraz pomieszczenia przyległe. Dokonano kontroli pozostałych mieszkań stwierdzając brak źródeł ognia. Miejsce pożaru przekazano   postanowieniem Straży Miejskiej w Wejherowie.   Działania ratowniczo - gaśnicze zakończono o godz. 23.37.     
 Zgłoszenie o drugim pożarze do dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło w dn. 15.01.2012 o godz. 02.15. O godz. 02.16 dyżurny SKKP zadysponował  3 samochody gaśnicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, a następnie o godz. 2.27 ciężki samochód gaśniczy z JRG nr 2 w Rumi oraz 3 samochody gaśnicze z jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ogółem  w działaniach ratowniczo - gaśniczych udział wzięło 11 samochodów pożarniczych i 33 strażaków, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnych stwierdzono, że  pożarem objęta była część budynku mieszkalnego tj. przestrzeń pomiędzy stropem i powierzchnią pokrycia dachowego. Działania jednostek straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów wody na palący się dach. Z dokonanego rozpoznania wynikało, że osoby mieszkające w budynku opuściły swoje mieszkania. Równolegle z działaniami gaśniczymi przeprowadzono przeszukanie mieszkań znajdujących się w budynku.  Wydano polecenie sprawdzenia zasilania budynku w energię elektryczną. Stwierdzono, że budynek jest zasilany w energię elektryczną, w związku z tym  odcięto jej dopływ do budynku. W wyniku silnych podmuchów wiatru pożar przemieścił się w poprzez palną drewnianą  konstrukcję budynku w przestrzeni pomiędzy drewnianym stropem parteru a konstrukcją dachu na jego dalszą część. Po przybyciu następnych jednostek straży pożarnych wprowadzano kolejne prądy wody w natarciu okrążającym na palącą się konstrukcję dachu i stropu. Zerwano poszycie dachowe i konstrukcję części dachu. Po zakończeniu działań gaśniczych policja zabezpieczyła budynek poprzez zabicie otworów okiennych i wejść drewnianymi płytami.  Działania ratowniczo - gaśnicze zakończono o godz. 15.06.

Faktem jest także to, że nie były to jedyne pożary w tego typu obiektach na przestrzeni roku. Mianowicie  w dn. 29.01.2011 powstał pożar  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wejherowie  ul. Iwaszkiewicza 31.      
Pożary te wzbudziły duże emocje i rozgoryczenie mieszkańców budynku przy ul. Iwaszkiewicza 29, którzy niejednokrotnie stracili  majątek całego życia. Jednak wydawanie aktualnie pochopnych  ocen i opinii o przyczynach powstania pożarów jest przedwczesne, a obarczanie winą strażaków jest krzywdzące mając na względzie prowadzone przez  nich na przestrzeni dziesiątek lat z sukcesem działania ratownicze  - gaśnicze  i wypracowany pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Aktualnie dochodzenie w sprawie przyczyny powstania pożaru prowadzi policja, niezależnie zgodnie z art. 23 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dn. 24.08.1991 o Państwowej Straży Pożarnej (J.t Dz. u z 2009r Nr 12 poz. 68 z póżn. zm.)  Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie powołał zespół do przeprowadzenia analizy pożaru oraz wstępnego ustalenia przyczyn i okoliczności powstania oraz rozprzestrzenienia się pożaru.  więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


28-12-2011
W dn.  02.12 2011  w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w Gniewinie odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie. W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie tut. komendę reprezentował bryg. Piotr Ściebura - zastępca Komendanta Powiatowego PSP, który w trakcie zjazdu przedstawił informację o działaniach KPPSP Wejherowo w roku 2011 i planach na rok 2012. Władze związku reprezentowali: dh Zygmunt Tomczonek - Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP i dh Grzegorz Pladzyk - Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku. W wyniku dokonanych wyborów ukonstytuował się nowy skład zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie w składzie:     dh Mirosław Józefowicz - Prezes, dh Wacław Seweryn i dh Paweł Milewczyk - Wiceprezesi, dh Stanisław Baranowski - Sekretarz, dh Karol Walkowiak - Skarbnik, członkowie Prezydium :  mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, dh Zenon Frankowski, dh Wiesław Kornacki, dh Stanisław Ruszkowski, dh Zygmunt Treder, dh Ireneusz Kabasa, dh Sławomir Miotk, członkowie Zarządu: dh Jerzy Sawoniuk, dh Zbigniew Engelbrecht, dh Leszek Zelewski, dh Leszek Kreft, dh Ryszard Szulc. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

21-12-2011
Z okazji zbliżających się Świąt
 w imieniu własnym, funkcjonariuszy
 oraz pracowników cywilnych Komendy
 pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia
 mieszkańcom naszego powiatu
i członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
odpoczynku w rodzinnym gronie                                                   
 oraz pasma sukcesów                                                    
 i spełnienia najskrytszych marzeń                                                     
w nadchodzącym Nowym Roku.                                                   


Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie

mł. bryg. Andrzej Papke

Aktualności: 1...35363738394041...59