20-04-2011
W dn. 19.04.2011 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyło się spotkanie inauguracyjne programu edukacyjnego "Bezpieczne Życie". W ramach ochrony ludności istotne znaczenie ma edukacja, kierowana szczególnie do dzieci i młodzieży na kolejnych poziomach edukacyjnych. Komenda  Główna PSP zwraca szczególną uwagę na edukację w obszarze bezpieczeństwa dzieci. Program "Bezpieczne Życie jest jedną z form edukacji społeczeństwa, realizowanym przy współpracy ze Szwedzką Liga Obrony Cywilnej, na podstawie protokołu inwencyjnego z dn. 20.09.2001 zawartego pomiędzy Komendantem Głównym PSP - Szefem OC Kraju a sekretarzem Szwedzkiej Ligi OC. Program ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci przebywających w różnych miejscach o różnych porach roku. Obejmuje on kilka bloków tematycznych. Dwa z nich pt. "Odnaleźć Zgubka" oraz "Bezpieczny Dom" , w ramach praw autorskich są w dyspozycji Komendy Głównej PSP i zostały dostosowane do naszych realiów. W związku z tym tut. komenda dokonała wstępnych ustaleń w zakresie wdrożenia programu w klasach 0 - III szkół podstawowych z terenu gmin: Wejherowo, Gniewino i Choczewo, w roku szkolnym 2011 - 2012. Spotkanie otworzył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a  udział w nim wzięli:  st.kpt. Robert Duda - funkcjonariusz biura ds. ochrony ludności i obrony cywilnej Komendy Głównej PSP, mł.bryg. Waldemar Miłejko  - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego  PSP, bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, przedstawiciele wójtów gmin, dyrektorzy szkół podstawowych z miejscowości:  Orle, Góra, Bolszewo, Gościcino, Gowino, Nowy Dwór Wejherowski, Gniewino, Kostkowo, Choczewo i Ciekocino, wyznaczeni pracownicy urzędów gmin, prezesi zarządów gminnych ZOSP RP, koordynatorzy gminni i lokalne media . Programem planuje się objąć ok. 1779 dzieci.    
 więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć     

20-04-2011
Podziękowanie za udzieloną pomoc podczas działań ratowniczo-gaśniczych


15-04-2011
W dn. 02.04.2011 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin praktyczny  dla pierwszej grupy strażaków ochotników na trwającym aktualnie szkoleniu podstawowym jednoetapowym strażaków OSP. Do egzaminu przystąpiło 25 strażaków - ochotników reprezentujących jednostki OSP: Gniewino, Milwino, Częstkowo, Luzino, Góra, Kniewo, Bolszewo, Nadole, Gościcino, Lewino, Opalino i Kopalino. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna złożona z funkcjonariuszy tut. komendy, powołana rozkazem nr 4/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.bryg. Jacek Nowak, st.kpt. Jan Domski, mł.kpt. Marek Lniski, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Stanisław Brzozowski, przy pomocy podoficerów ze zmiany służbowej pełniącej w tym dniu służbę. Wszyscy egzaminowani strażacy - ochotnicy potwierdzili nabycie niezbędnych kwalifikacji pożarniczych umożliwiających bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.  Gratulujemy nowym adeptom społecznej strażackiej służby zaliczenia pierwszego etapu szkolenia  na długiej, niełatwej drodze  w działalności na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności !     
                                więcej zdjęć - patrz; galeria zdjęć

13-04-2011
OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY


12-04-2011

Podziękowanie za przeprowadzone działania ratownicze.


11-04-2011
W dn. 08.04.2011 w obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gniewinie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla Młodzieży Szkolnej w trzech grupach wiekowych: I grupa wiekowa 10 - 13 lat, II grupa 14 - 16 lat i III grupa 17 - 19 lat. Organizatorem eliminacji powiatowych był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie przy udziale tut. Komendy i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. W eliminacjach udział wzięło 45 dzieci  ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu wejherowskiego. Wyniki oceniała powołane jury  w składzie: kpt. Waldemar Lewandowski, dh Leszek Zelewski i dh Rafał Kamiński. Otwarcia  eliminacji dokonał dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i dh Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. W wyniku przeprowadzonych eliminacji wyłoniono zwycięzców w kategoriach wiekowych:
I grupa wiekowa 10 - 13 lat - I miejsce Aleksandra Drywa - Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie, II m. Natalia Grzenkowicz - Szkoła Podstawowa w Sychowie, III m. Marta Wojewska - Szkoła Podstawowa w Gościcinie,
II grupa wiekowa 14  -16 lat - I miejsce Sebastian Socik - Gimnazjum nr 2 w Rumi, II m. Aleksandra Kwidzińska - Gimnazjum w Łęczycach, III m. Magdalena Józefowicz - Gimnazjum w Bolszewie,
III grupa wiekowa 17 - 19 lat - I miejsce Rafał Baranowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie,  II m. Damian Keller - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, III m. Julia Bieszk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.  Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom, a osoby, które zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentować nasz powiat w eliminacjach  wojewódzkich, życzymy powodzenia !       więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

28-03-2011
W dniach 19 - 20.03.2011 w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zwartowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez tut. komendę, którego tytuł brzmiał: "Funkcjonowanie i działalność ratownicza jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie wejherowskim".  W szkoleniu udział wzięli prezesi i naczelnicy jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu - reprezentujący 27 jednostek OSP, członkowie zarządów miejskich/gminnych  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Szkolenie otworzył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, który przywitał jego uczestników.   W szkoleniu udział także wzięli: dh Mirosław Józefowicz -   Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i dh Wiesław Kornacki - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku. Tematyka szkolenia przedstawiała się następująco:
1. "Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2010r" - st.kpt. Andrzej Papke,
2. "Ochrona przeciwpowodziowa" - st.asp. Zenon Frankowski,
3. Omówienie nowych zasad inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP, podsumowanie szkoleń - inspekcji przeprowadzonych w 2010r" - st.kpt. Stanisław Baranowski,
4. "Informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP" - dh Mirosław Józefowicz,
5. "Rozpoznawanie zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi - BHP podczas działań" - bryg. Piotr Ściebura,
6. "Stan organizacji JOT w jednostkach OSP, wyposażenie sprzętowe, normatywy wyposażenia i wyszkolenia. Aktualizacja wyposażenia zgodnie z podpisanymi porozumieniami o włączeniu do KSRG. Dofinansowanie jednostek OSP z KSRG" - st.kpt. Jan Domski, st.kpt. Stanisław Baranowski,
7. "Podsumowanie szkoleń przeprowadzonych w 2010r, propozycje organizacji szkoleń w 2011r, wymagania związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP"  - st.asp. Zenon Frankowski,
8. "Współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym"- st.kpt. Jarosław Szreder,
9. BHP podczas działań" - mł.bryg. Jacek Nowak,
10. "Elementy pierwszej pomocy" - mł.bryg. Jacek Nowak,
11. "Postępowanie z gazami niebezpiecznymi ze szczególnym uwzględnieniem acetylenu" - mł.bryg. Jacek Nowak,
12. "Podsumowanie działalności zarządów miejskich/gminnych ZOSP RP w kadencji 2006 - 2011" - dh Mirosław Józefowicz, dh Wiesław Kornacki,
13. "Ceremoniał pożarniczy OSP" -   dh Mirosław Józefowicz, dh Wiesław Kornacki,
14. "Regulamin zawodów sportowo - pożarniczych" -   dh Mirosław Józefowicz, dh Wiesław Kornacki.
Szkolenie było doskonałym forum do wymiany poglądów, opinii i uzyskania informacji w zakresie problemów nurtujących zarządy jednostek OSP i strażaków - ochotników, funkcyjnych wyższych szczebli zarządów ZOSP RP.      
        więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

23-02-2011
podziękowanie


10-02-2011
W dn. 8.02.2011 od godz. 04.00 do dyżurnego operacyjnego tut. komendy zaczęły lawinowo spływać  zgłoszenia o występujących zdarzeniach na terenie powiatu związanych z skutkami huraganowego wiatru, którego prędkość w porywach dochodziła do 110 km/h. Trwała wcześniej walka ze skutkami podtopień i zalań, które nawiedziły  nasz powiat w dniach: 05 - 07.02.2011 z rekordową ilością zdarzeń, a już w dn. 8.02.2011 strażacy borykali się ze skutkami następnego żywiołu. Ogółem  w tym dniu wpłynęło 112 zgłoszeń o miejscowych zagrożeniach, a w usuwaniu ich skutków brało udział ok. 150 samochodów pożarniczych i 800 strażaków zarówno z tut. komendy oraz ochotniczych straży pożarnych.   W tej ilości 112 zdarzeń największą grupę zdarzeń stanowiły powalone drzewa  na drogi i obiekty tj. 65 zdarzeń , następnie w dalszym ciągu zalania i podtopienia - 24 zdarzenia, zerwane opierzenia, dachy budynków oraz uszkodzone linie energetyczne  - 16 zdarzeń, kolizje drogowe, wypadki  - w tym spowodowane przez powalone drzewa - 5 zdarzeń, pożary w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - 2 zdarzenia. Powstały także  charakterystyczne, nietypowe  zdarzenia związane z panującymi warunkami atmosferycznymi: przewrócony garaż konstrukcji blaszanej na drogę w miejscowości Kębłowo,  łapanie wystraszonych koni ze stadniny w Bolszewie, drzewo przewrócone na szkołę w Górze.  
Jeszcze w dniu następnym 09.02.2011 w czasie służby odnotowano 25 zdarzeń, w tym 14 zdarzeń dotyczących usuwania skutków zalań i podtopień obiektów i 6 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków huraganowego wiatru.    


07-02-2011
W dn. 5.02.2011 stwierdzono rekordową ilość zdarzeń  na terenie powiatu w ciągu jednej doby tj. w dniu 5.02.2011 było ich aż 125 ! W dotychczasowej historii zawodowej i Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie nie odnotowano takiej ilości zdarzeń.  Natomiast w dniu 6.02.2011 zdarzeń  odnotowano zdecydowanie mniej, bo 30. Wpływ na powstanie takiej ilości  zdarzeń, a szczególnie miejscowych zagrożeń czyli lokalnych podtopień i zalań budynków, posesji, lokali i dróg publicznych miały niekorzystne warunki atmosferyczne panujące na terenie powiatu w tych dniach, szczególnie intensywne opady atmosferyczne deszczu, panująca wysoka temperatura powietrza powodująca szybkie roztapianie się nagromadzonego śniegu oraz silny wiatr powodujący przewracanie się drzew na drogi. Kumulacja tych niekorzystnych czynników atmosferycznych spowodowała nagromadzenie się wód roztopowych i wód opadowych, natomiast  nasiąknięta wodą ziemia nie była w stanie przyjąć dodatkowej ilości wody.    W wyniku tego  w dn. 5.02.2011 powstały aż 104 zdarzenia dotyczące zagrożeń powodowanych przez zalania i podtopienia, 15 zdarzeń związanych z usuwaniem powalonych drzew na drogi publiczne, 3 zdarzenia związane  z zerwaniem napowietrznych linii energetycznych, 2 pożary sadzy w kominie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i 1 zdarzenie - naderwane opierzenie na budynku. Najwięcej zdarzeń w zakresie podtopień i powalonych drzew wystąpiło na terenie gm. Wejherowo - 38, następnie: m. Wejherowo - 13, m. Rumia - 11, gm. Luzino - 10, gm. Linia - 11, gm. Choczewo - 9, gm. Szemud - 7, gm. Łęczyce - 6, gm. Gniewino - 8, m. Reda - 5.   W usuwaniu skutków łącznie 125 zdarzeń w tym dniu brało udział ok. 165 samochodów pożarniczych i 1000 strażaków, zarówno z tut. komendy oraz ochotniczych straży pożarnych. Natomiast w usuwaniu skutków  powstałych 30 zdarzeń ( w tym 28 podtopień i zalań budynków, terenów i obiektów) w dniu 6.02.2011 brały udział ok. 44 samochody pożarnicze i 260 strażaków także z tut. komendy i OSP.  W dniu  7.02.2011 pomimo panujących zdecydowanie lepszych warunków atmosferycznych odnotowano 42 zdarzenia tj. podtopienia i zalania budynków oraz posesji, w których likwidacji brało udział ok. 60 samochodów pożarniczych i 350 strażaków  (z tut. komendy oraz ochotniczych straży pożarnych). Ciężkie to były dni dla strażaków  - ale zarazem sprawdzian mobilności i dyspozycyjności sił i środków tut. komendy oraz jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a także jednostek OSP spoza systemu - w naszej ocenie sprawdzian zdany celująco.   

Aktualności: 1...38394041424344...59