09-05-2011
Pierwsze w tym roku szkolenie podstawowe jednoetapowe strażaków OSP zostało zakończone. W dn. 07.05.2011 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin praktyczny dla drugiej grupy strażaków ochotników, którzy rozpoczęli to szkolenie w dn. 18.02.2011. Do egzaminu praktycznego przystąpiło 16 strażaków ochotników reprezentujących jednostki OSP z terenu powiatu włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo  - Gaśniczego oraz spoza systemu, którzy w jego trakcie potwierdzili nabycie niezbędnych umiejętności pożarniczych dających podstawę do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana rozkazem nr 11/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, kpt. Mirosław Józefowicz, st.asp. Zenon Frankowski i st.asp. Maciej Kuczera, przy udziale podoficerów zmiany służbowej pełniącej w tym dniu służbę. Wśród egzaminowanych strażaków ochotników nie stwierdzono wystąpienie oceny celującej, natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Sebastian Grzenkowicz - OSP Rozłazino, dh Paweł Grubba - OSP Łęczyce i dh Leszek Kołodzik - OSP Kostkowo.    Gratulujemy nabytych kwalifikacji młodym adeptom społecznej pożarniczej służby i  życzymy powodzenia oraz szczęścia w działaniach ratowniczych !
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

27-04-2011

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY

            Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie informuje, że testy sprawności fizycznej dla kandydatów do służby odbędą się w dniach 12 i 13 maja 2011r. o godz. 10.00 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, ul.Tartaczna 5.

Wszyscy kandydaci do służby, którzy złożyli dokumenty zobowiązani są przed przystąpieniem do testów sprawności fizycznej o kontakt telefoniczny do dnia 10 maja 2011r. pod nr tel. 58 6776111 w celu potwierdzenia swojej obecności na testach.

 Kandydaci przystępują do ćwiczeń w stroju sportowym. Ponadto przed przystąpieniem do testów sprawności fizycznej kandydaci przedstawiają: aktualne (wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przeprowadzenia testów) zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na przystąpienie do testu sprawności fizycznej oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

                                                    Komendant Powiatowy
                                                               Państwowej Straży Pożarnej
                                                                            w Wejherowie
                                                                   st.kpt. mgr Andrzej Papke

  


21-04-2011
Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie !
Mieszkańcy powiatu wejherowskiego !
Z okazji Świąt Wielkanocnych symbolizujących nadzieję, radość i odrodzenie życia składam Wam życzenia zdrowych, spokojnych świąt, wielu radosnych przeżyć w atmosferze przyjaźni i życzliwości, a także by przebiegały one w czasie pełnienia służby w atmosferze wzajemnej serdeczności, zrozumienia, koleżeńskości oraz spokoju.
Życzę Wam ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, spotkań w gronie rodziny i przyjaciół przy Wielkanocnym stole oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Życzenia te kieruję także do Waszych rodzin i najbliższych.
 Składam również życzenia mieszkańcom naszego powiatu, aby spędzali ten Świąteczny czas w zdrowiu, spokoju i klimacie świątecznej radości.

                       Komendant Powiatowy
              Państwowej Straży Pożarnej
                     w Wejherowie
               st.kpt. mgr Andrzej Papke   

20-04-2011
W dn. 19.04.2011 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyło się spotkanie inauguracyjne programu edukacyjnego "Bezpieczne Życie". W ramach ochrony ludności istotne znaczenie ma edukacja, kierowana szczególnie do dzieci i młodzieży na kolejnych poziomach edukacyjnych. Komenda  Główna PSP zwraca szczególną uwagę na edukację w obszarze bezpieczeństwa dzieci. Program "Bezpieczne Życie jest jedną z form edukacji społeczeństwa, realizowanym przy współpracy ze Szwedzką Liga Obrony Cywilnej, na podstawie protokołu inwencyjnego z dn. 20.09.2001 zawartego pomiędzy Komendantem Głównym PSP - Szefem OC Kraju a sekretarzem Szwedzkiej Ligi OC. Program ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci przebywających w różnych miejscach o różnych porach roku. Obejmuje on kilka bloków tematycznych. Dwa z nich pt. "Odnaleźć Zgubka" oraz "Bezpieczny Dom" , w ramach praw autorskich są w dyspozycji Komendy Głównej PSP i zostały dostosowane do naszych realiów. W związku z tym tut. komenda dokonała wstępnych ustaleń w zakresie wdrożenia programu w klasach 0 - III szkół podstawowych z terenu gmin: Wejherowo, Gniewino i Choczewo, w roku szkolnym 2011 - 2012. Spotkanie otworzył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a  udział w nim wzięli:  st.kpt. Robert Duda - funkcjonariusz biura ds. ochrony ludności i obrony cywilnej Komendy Głównej PSP, mł.bryg. Waldemar Miłejko  - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego  PSP, bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, przedstawiciele wójtów gmin, dyrektorzy szkół podstawowych z miejscowości:  Orle, Góra, Bolszewo, Gościcino, Gowino, Nowy Dwór Wejherowski, Gniewino, Kostkowo, Choczewo i Ciekocino, wyznaczeni pracownicy urzędów gmin, prezesi zarządów gminnych ZOSP RP, koordynatorzy gminni i lokalne media . Programem planuje się objąć ok. 1779 dzieci.    
 więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć     

20-04-2011
Podziękowanie za udzieloną pomoc podczas działań ratowniczo-gaśniczych


15-04-2011
W dn. 02.04.2011 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin praktyczny  dla pierwszej grupy strażaków ochotników na trwającym aktualnie szkoleniu podstawowym jednoetapowym strażaków OSP. Do egzaminu przystąpiło 25 strażaków - ochotników reprezentujących jednostki OSP: Gniewino, Milwino, Częstkowo, Luzino, Góra, Kniewo, Bolszewo, Nadole, Gościcino, Lewino, Opalino i Kopalino. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna złożona z funkcjonariuszy tut. komendy, powołana rozkazem nr 4/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.bryg. Jacek Nowak, st.kpt. Jan Domski, mł.kpt. Marek Lniski, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Stanisław Brzozowski, przy pomocy podoficerów ze zmiany służbowej pełniącej w tym dniu służbę. Wszyscy egzaminowani strażacy - ochotnicy potwierdzili nabycie niezbędnych kwalifikacji pożarniczych umożliwiających bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.  Gratulujemy nowym adeptom społecznej strażackiej służby zaliczenia pierwszego etapu szkolenia  na długiej, niełatwej drodze  w działalności na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności !     
                                więcej zdjęć - patrz; galeria zdjęć

13-04-2011
OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY


12-04-2011

Podziękowanie za przeprowadzone działania ratownicze.


11-04-2011
W dn. 08.04.2011 w obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gniewinie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla Młodzieży Szkolnej w trzech grupach wiekowych: I grupa wiekowa 10 - 13 lat, II grupa 14 - 16 lat i III grupa 17 - 19 lat. Organizatorem eliminacji powiatowych był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie przy udziale tut. Komendy i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. W eliminacjach udział wzięło 45 dzieci  ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu wejherowskiego. Wyniki oceniała powołane jury  w składzie: kpt. Waldemar Lewandowski, dh Leszek Zelewski i dh Rafał Kamiński. Otwarcia  eliminacji dokonał dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i dh Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. W wyniku przeprowadzonych eliminacji wyłoniono zwycięzców w kategoriach wiekowych:
I grupa wiekowa 10 - 13 lat - I miejsce Aleksandra Drywa - Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie, II m. Natalia Grzenkowicz - Szkoła Podstawowa w Sychowie, III m. Marta Wojewska - Szkoła Podstawowa w Gościcinie,
II grupa wiekowa 14  -16 lat - I miejsce Sebastian Socik - Gimnazjum nr 2 w Rumi, II m. Aleksandra Kwidzińska - Gimnazjum w Łęczycach, III m. Magdalena Józefowicz - Gimnazjum w Bolszewie,
III grupa wiekowa 17 - 19 lat - I miejsce Rafał Baranowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie,  II m. Damian Keller - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, III m. Julia Bieszk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.  Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom, a osoby, które zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentować nasz powiat w eliminacjach  wojewódzkich, życzymy powodzenia !       więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

28-03-2011
W dniach 19 - 20.03.2011 w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zwartowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez tut. komendę, którego tytuł brzmiał: "Funkcjonowanie i działalność ratownicza jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie wejherowskim".  W szkoleniu udział wzięli prezesi i naczelnicy jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu - reprezentujący 27 jednostek OSP, członkowie zarządów miejskich/gminnych  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Szkolenie otworzył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, który przywitał jego uczestników.   W szkoleniu udział także wzięli: dh Mirosław Józefowicz -   Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i dh Wiesław Kornacki - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku. Tematyka szkolenia przedstawiała się następująco:
1. "Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2010r" - st.kpt. Andrzej Papke,
2. "Ochrona przeciwpowodziowa" - st.asp. Zenon Frankowski,
3. Omówienie nowych zasad inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP, podsumowanie szkoleń - inspekcji przeprowadzonych w 2010r" - st.kpt. Stanisław Baranowski,
4. "Informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP" - dh Mirosław Józefowicz,
5. "Rozpoznawanie zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi - BHP podczas działań" - bryg. Piotr Ściebura,
6. "Stan organizacji JOT w jednostkach OSP, wyposażenie sprzętowe, normatywy wyposażenia i wyszkolenia. Aktualizacja wyposażenia zgodnie z podpisanymi porozumieniami o włączeniu do KSRG. Dofinansowanie jednostek OSP z KSRG" - st.kpt. Jan Domski, st.kpt. Stanisław Baranowski,
7. "Podsumowanie szkoleń przeprowadzonych w 2010r, propozycje organizacji szkoleń w 2011r, wymagania związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP"  - st.asp. Zenon Frankowski,
8. "Współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym"- st.kpt. Jarosław Szreder,
9. BHP podczas działań" - mł.bryg. Jacek Nowak,
10. "Elementy pierwszej pomocy" - mł.bryg. Jacek Nowak,
11. "Postępowanie z gazami niebezpiecznymi ze szczególnym uwzględnieniem acetylenu" - mł.bryg. Jacek Nowak,
12. "Podsumowanie działalności zarządów miejskich/gminnych ZOSP RP w kadencji 2006 - 2011" - dh Mirosław Józefowicz, dh Wiesław Kornacki,
13. "Ceremoniał pożarniczy OSP" -   dh Mirosław Józefowicz, dh Wiesław Kornacki,
14. "Regulamin zawodów sportowo - pożarniczych" -   dh Mirosław Józefowicz, dh Wiesław Kornacki.
Szkolenie było doskonałym forum do wymiany poglądów, opinii i uzyskania informacji w zakresie problemów nurtujących zarządy jednostek OSP i strażaków - ochotników, funkcyjnych wyższych szczebli zarządów ZOSP RP.      
        więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

Aktualności: 1...38394041424344...59