07-02-2011
W dn. 5.02.2011 stwierdzono rekordową ilość zdarzeń  na terenie powiatu w ciągu jednej doby tj. w dniu 5.02.2011 było ich aż 125 ! W dotychczasowej historii zawodowej i Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie nie odnotowano takiej ilości zdarzeń.  Natomiast w dniu 6.02.2011 zdarzeń  odnotowano zdecydowanie mniej, bo 30. Wpływ na powstanie takiej ilości  zdarzeń, a szczególnie miejscowych zagrożeń czyli lokalnych podtopień i zalań budynków, posesji, lokali i dróg publicznych miały niekorzystne warunki atmosferyczne panujące na terenie powiatu w tych dniach, szczególnie intensywne opady atmosferyczne deszczu, panująca wysoka temperatura powietrza powodująca szybkie roztapianie się nagromadzonego śniegu oraz silny wiatr powodujący przewracanie się drzew na drogi. Kumulacja tych niekorzystnych czynników atmosferycznych spowodowała nagromadzenie się wód roztopowych i wód opadowych, natomiast  nasiąknięta wodą ziemia nie była w stanie przyjąć dodatkowej ilości wody.    W wyniku tego  w dn. 5.02.2011 powstały aż 104 zdarzenia dotyczące zagrożeń powodowanych przez zalania i podtopienia, 15 zdarzeń związanych z usuwaniem powalonych drzew na drogi publiczne, 3 zdarzenia związane  z zerwaniem napowietrznych linii energetycznych, 2 pożary sadzy w kominie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i 1 zdarzenie - naderwane opierzenie na budynku. Najwięcej zdarzeń w zakresie podtopień i powalonych drzew wystąpiło na terenie gm. Wejherowo - 38, następnie: m. Wejherowo - 13, m. Rumia - 11, gm. Luzino - 10, gm. Linia - 11, gm. Choczewo - 9, gm. Szemud - 7, gm. Łęczyce - 6, gm. Gniewino - 8, m. Reda - 5.   W usuwaniu skutków łącznie 125 zdarzeń w tym dniu brało udział ok. 165 samochodów pożarniczych i 1000 strażaków, zarówno z tut. komendy oraz ochotniczych straży pożarnych. Natomiast w usuwaniu skutków  powstałych 30 zdarzeń ( w tym 28 podtopień i zalań budynków, terenów i obiektów) w dniu 6.02.2011 brały udział ok. 44 samochody pożarnicze i 260 strażaków także z tut. komendy i OSP.  W dniu  7.02.2011 pomimo panujących zdecydowanie lepszych warunków atmosferycznych odnotowano 42 zdarzenia tj. podtopienia i zalania budynków oraz posesji, w których likwidacji brało udział ok. 60 samochodów pożarniczych i 350 strażaków  (z tut. komendy oraz ochotniczych straży pożarnych). Ciężkie to były dni dla strażaków  - ale zarazem sprawdzian mobilności i dyspozycyjności sił i środków tut. komendy oraz jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a także jednostek OSP spoza systemu - w naszej ocenie sprawdzian zdany celująco.   

31-12-2010
Drodzy Koleżanki i Koledzy Strażacy ! Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wejherowskiego !
Nadchodzi Nowy Rok 2011. Ten świąteczny dzień tradycyjnie niektórzy ze strażaków spędzą na służbie, chroniąc życie, zdrowie i mienie naszych obywateli. Odchodzący rok okazał się dla nas, strażaków i pracowników cywilnych komendy szczęśliwy. Nikogo nie dotknęło nieszczęście wypadku w służbie, a cała załoga bezpiecznie wracała po akcjach ratowniczych do jednostki. Życzę funkcjonariuszom by okres Nowego Roku był spokojny, by można go spędzić wśród kolegów na służbie. Życzę wielu radosnych doznań i wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.
 Również mieszkańcy naszego powiatu będą świętować Nowy Rok. W Nowym 2011 roku życzę również Państwu dobrego startu, zdrowia i szczęścia w każdym dniu Nowego Roku.    

             Komendant Powiatowy
             Państwowej Straży Pożarnej
                          w Wejherowie
                  st.kpt. Andrzej Papke


27-12-2010
Zbliża się okres Nowego Roku i karnawału, gdy w trakcie masowych lub indywidualnych zabaw, imprez lub pokazów "ogni sztucznych" dochodzi często do stworzenia zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz mienia. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami może doprowadzić do wybuchu lub pożaru. Dlatego ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa zarówno w trakcie produkcji, magazynowania i sprzedaży oraz używania materiałów pirotechnicznych. Należy pamiętać, że zostały one zaliczone do materiałów niebezpiecznych pożarowo. W związku z tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9.07.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych ( Dz. U. Nr 163 poz. 1577)  - "fajerwerki" należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: pomieszczenia powinny być wydzielone pożarowo, dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać: w magazynie - 1000 kg, w magazynie podręcznym sklepu - 300 kg, w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej - 100 kg. Wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania. Zabrania się stosowania otwartego ognia i demonstrowania  działania wyrobów w pomieszczeniach oraz stosowania w nich ogrzewania elektrycznego. Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem, powłoki ścian, sufitów i podłóg powinny być co najmniej trudno zapalne, a pomieszczenia posiadać wentylację grawitacyjną.     Używając wyrobów pirotechnicznych  należy pamiętać, że wojewodowie lub władze samorządowe mogą wprowadzić zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od ich uzgodnienia z komendami PSP.            

17-12-2010
 Informuje się, że  zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2010 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie z dn. 14.12.2010, na podstawie art. 13 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dn. 24.08.1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.  z 2009r Nr 12 poz. 68 z póżn. zm.) art. 130 paragraf 2 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29.12.2005r w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP (Dz. U. z 2005r Nr 266 poz. 2247)  - dzień 24 grudnia 2010 jest dniem wolnym od pracy dla strażaków w codziennym rozkładzie czasu służby i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2010r, obniżające wymiar czasu służby/pracy o 8 godzin. 

                        Komendant Powiatowy
                  Państwowej Straży Pożarnej
                           w Wejherowie       
                      st.kpt. Andrzej Papke  

17-12-2010

Ostrzeżenie dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych !

Gromadzący się na dachach nadmiar śniegu jest groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu i może stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub być powodem tragedii, szczególnie, gdy znajduje się się na dachach o dużej płaskiej powierzchni np. w centrach handlowych i halach produkcyjnych.  Zagrożenie także stanowią sople i lód nagromadzone na fasadach budynków. Upadek lodowego sopla z dużej wysokości może skończyć się tragicznie dla osoby przebywającej poniżej np. na ulicy lub chodniku. W związku z tym Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dn. 29.11.2010 komunikat skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych , w którym przypomina, że w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 z póżn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Przypomina się, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie jego bezpieczeństwa użytkowania zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.


06-12-2010
Cykl szkoleń strażaków - ochotników w roku 2010 zakończony ! W dn. 04.12.2010 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie został przeprowadzony przez funkcjonariuszy tut. komendy egzamin praktyczny kończący drugie w tym roku szkolenie podstawowe jednoetapowe  strażaków OSP. Nowością w tym szkoleniu był dokonany podział grupy  39 strażaków ochotników na dwie mniejsze liczące 22 i 17 strażaków, dla których szkolenie praktyczne ze względu na podniesienie jego efektywności prowadzono odrębnie i w różnych terminach. Zgodnie z rozkazem nr 26/2010 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP egzamin przeprowadziła powołana komisja w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Mirosław Kuraś, mł.kpt. Marek Kąkol, asp.sztab. Piotr Kliński i asp. Zbigniew Dorawa. Do egzaminu  przystąpiło 15 strażaków - ochotników, którzy w panujących zimowych warunkach potwierdzili nabycie umiejętności praktycznych umożliwiających ich dopuszczenie do udziału w akcjach ratowniczych. Nie stwierdzono wystąpienie ocen celujących i bardzo dobrych, natomiast oceny dobre otrzymali: dh Magda Miler z OSP w Luzinie i dh Łukasz Patelczyk z OSP w Górze.  Gratulujemy młodym adeptom sztuki pożarniczej nabytych umiejętności i życzymy wytrwałości w społecznym działaniu  na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.   
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć  

02-12-2010
W dn. 30.11.2010 w siedzibie tut. Komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne - st.ogn Stanisława Żywickiego - starszego operatora sprzętu specjalnego, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Nasz kolega rozpoczął służbę w 1985r w ówczesnej Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni, następnie  w roku 1999 trafił do naszej jednostki.  Podziękowanie za wzorowy przebieg służby st.ogn Stanisławowi Żywickiemu złożył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a zebrani na uroczystości funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni życzyli wszystkiego dobrego na zasłużonej emeryturze.    

22-11-2010
W dn. 20.11.2010 w hali widowiskowo - sportowej w Szemudzie odbyła się następna edycja Powiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie i Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szemudzie. Rozgrywki przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną pięcioosobową, spotkania trwały 2 x 5 minut gry bez przerwy. Drużyna mogła maksymalnie liczyć 9 zawodników. W turnieju wystartowało 13 drużyn reprezentujących następujące jednostki OSP: Szemud, Bożepole, Kaczkowo, Bolszewo, Orle, Linia, Bojano, Gościcino, Milwino, Nadole, Gowino, Strzepcz, Choczewo .
Najlepsze cztery miejsca zajęły jednostki: I miejsce OSP Szemud, II miejsce OSP  Bolszewo, III miejsce OSP Kaczkowo, IV miejsce OSP Bożepole. Wytypowano także najlepszego bramkarza turnieju -  został nim dh Rafał Klanczkowski z OSP w Kaczkowie, i najlepszego strzelca turnieju - którym został dh Krzysztof Szczygieł z OSP w Bolszewie.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom turnieju bardzo dobrej kondycji fizycznej oraz zapraszamy do udziału w rozgrywkach  w roku przyszłym !        


20-11-2010
W dn. 19.11.2010 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów "Święta Niepodległości"  w tut. komendzie. Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w tym dniu w  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Jacka Nowaka do st.kpt. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który oficjalnie otworzył uroczystość w asyście swojego zastępcy - bryg. Piotra Ściebury. Następnie wprowadzono  sztandar Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, odegrano hymn państwowy i  przedstawiono prezentację multimedialną "Odzyskanie niepodległości - strażacy w walce", w której m.in. przedstawiono historię udziału w walkach o odzyskanie niepodległości kraju 60 tysięcy strażaków.  Następna część uroczystości to wręczenie przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe  i stanowiska służbowe.  
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki "Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej"  następującym funkcjonariuszom:
- st.ogn. Adam Stromski, st.ogn. Piotr Krzesiak i st.ogn. Zenon Kreft, wręczenie odznak nastąpiło w trakcie  wojewódzkich obchodów "Święta Niepodległości".
Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim:
 na stopień starszego ogniomistrza - ogn. Sławomir Miotk,
 na stopień starszego sekcyjnego -   sekc. Sławomir Gruba, sekc. Dariusz Gruba, sekc. Joanna Łosińska, sekc. Łukasz Kaczmarek.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie rozkazem personalnym nadał  wyższy stopień służbowy w korpusie szeregowych - starszego strażaka  str. Karol Rumpca.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował na wyższe stanowiska służbowe:
 - st.asp. Piotr Arendt - na stanowisko p.o. dowódcy zmiany
- str. Rafał Breza - na stanowisko młodszy ratownik
- str. Mariusz Brzeski - na stanowisko młodszy ratownik
- st.sekc. Sławomir Gruba - na stanowisko starszy ratownik kierowca
- st.sekc. Dariusz Gruba - na stanowisko starszy ratownik kierowca
- st.sekc. Joanna Łosińska - na stanowisko starszy technik
- st.str. Karol Rumpca - na stanowisko młodszy ratownik
- st.str. Łukasz Szreder - na stanowisko ratownik
- sekc. Karol Szymański - na stanowisko operator sprzętu specjalnego
- str. Marcin Szypelt - na stanowisko ratownik kierowca
- str. Marek Wolff - na stanowisko młodszy ratownik
- str. Marcin Zielke - na stanowisko młodszy ratownik
- str. Radosław Zienke - na stanowisko młodszy ratownik kierowca.     
Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym decyzje o przyznaniu nagród finansowych.  
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

03-11-2010
W dn. 2.11.2010 w siedzibie tut. Komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku st.asp. Leszka Zelewskiego - dowódcy zmiany, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Nasz kolega rozpoczął służbę w 1985r w ówczesnej Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdańsku, następnie w 1987r został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Gdyni, by  w roku 1999 trafić do naszej jednostki. Wielokrotnie reprezentował służbę pożarniczą na różnorodnych zawodach sportowo - pożarniczych, zajmując czołowe miejsca w rywalizacji sportowej, przynosząc chlubę swoim przełożonym i kolegom. Podnosił kwalifikacje zawodowe na szkole podoficerskiej i zaocznym studium aspiranckim, uzyskując tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. Podziękowanie za wzorowy przebieg służby st.asp. Leszkowi Zelewskiemu złożył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a zebrani na uroczystości funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni życzyli wszystkiego dobrego na zasłużonej emeryturze.    

Aktualności: 1...39404142434445...59