02-11-2010
Na podstawie decyzji nr 10/2010 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie z dn. 03.09.2010 odbył się egzamin praktyczny  w dn. 31.10.2010 na zorganizowanym przez tut. Komendę następnym w tym roku szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków OSP na bazie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Ze względu na dużą ilość strażaków uczestniczących w szkoleniu i zachowanie efektywności szkolenia dokonano ich podziału na dwie grupy szkoleniowe liczące 22 i 17 strażaków. Do egzaminu przystąpiła pierwsza grupa uczestników szkolenia w ilości 22 strażaków, natomiast druga grupa strażaków rozpocznie zajęcia praktyczne od dn. 05.11.2010 zakończone egzaminem praktycznym w dn. 04.12.2010. Jest to pierwsze w historii tut. komendy  szkolenie podstawowe strażaków OSP, w którym część teoretyczna szkolenia jest realizowana w formie kształcenia indywidualnego strażaków we własnym zakresie w jednostkach OSP pod nadzorem naczelników OSP, na bazie  internetowej platformy edukacyjnej www.platforma.wint.pl, umożliwiającej  prowadzenie procesu  szkolenia wewnętrznego w jednostkach OSP w celu przygotowywania strażaków do udziału w szkoleniach organizowanych przez tut. komendę.    Egzamin przeprowadziła  komisja egzaminacyjna powołana rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP w składzie: st.asp. Zenon Frankowski, st.kpt. Tomasz Kołakowski, asp. Stanisław Brzozowski i asp. Mirosław Kuraś, przy udziale podoficerów zmiany służbowej pełniących w tym dniu służbę.  Z egzaminu praktycznego dla tej grupy strażaków nie stwierdzono ocen wybitnych, natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh  Robert Błaszczyk - OSP Milwino, dh Sebastian Kreft i dh Arkadiusz Wenta - obaj z OSP Strzepcz, dh Katarzyna Grochocka - OSP Kielno, dh Magdalena Grzenkowicz - OSP Strzepcz, dh Ireneusz Gajewski - OSP Góra, natomiast jako jedyny końcową ocenę bardzo dobrą z części teoretycznej i praktycznej szkolenia otrzymał dh Ireneusz Gajewski z OSP w Górze.        Życzymy nowym adeptom ochotniczej pożarniczej służby wytrwałości w utrwalaniu nabytych strażackich umiejętności w macierzystych jednostkach OSP.        
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

18-10-2010
Zgodnie z rozkazem nr 13/2010 z dn. 01.10.2010 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie w dn. 16.10.2010 zostały przeprowadzone w Zbychowie następne w tym roku  szkolenia pożarnicze, ćwiczenia i inspekcja gotowości operacyjnej dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek spoza systemu. W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze tut. komendy prowadzący szkolenie i odpowiedzialni za zabezpieczenie logistyczne: mł.bryg. Jacek Nowak, asp. Waldemar Szypelt, asp. Mirosław Kuraś, asp.sztab. Piotr Kliński, asp. Zbigniew Dorawa, asp. Piotr Ryta, st.asp. Roman Wojtasiński, mł.ogn. Karol Cybulski. W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie meldunek o gotowości do rozpoczęcia ćwiczeń przyjął bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.   W  ćwiczeniach udział wzięły jednostki OSP włączone do KSRG: Wejherowo GBA 2,5/16, Reda GBA 2,5/16, Bolszewo GBARt 2/16, Gościcino GBA 2,5/16, a także jednostki spoza systemu: Zbychowo GBA 3/16, SRt, Orle GBM 2,5/8, Gowino GBA 2,5/16, Kniewo 2,5/16, Gniewowo GLM, Reszki GLM, Góra GLM. Celem ćwiczeń było: praktyczna kontrola alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięć sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców w dokonywaniu oceny sytuacji i wypracowaniu decyzji, współpraca z podmiotami KSRG i spoza systemu, doskonalenie obsługi sprzętu, sprawdzenie łączności radiowej i prowadzenia korespondencji, sprawdzenie znajomości stosowania zasad BHP, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz inspekcji gotowości operacyjnej. Przeprowadzone ćwiczenia wykazały konieczność kontynuacji szkoleń i ćwiczeń pożarniczych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek nie włączonych do KSRG.   
 więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć       

15-10-2010
                                                   BĄDŹ   CZUJNY  !

Rozpoczyna się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta  zagrożenie zatrucia czadem!!!

OSTRZEGAMY!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Najbardziej tragiczny na terenie powiatu wejherowskiego pod względem ilości powstałych zdarzeń w okresie sezonu grzewczego był okres wrzesień 2005r - kwiecień 2006r, gdzie powstały aż 142 zdarzenia w wyniku których rannych zostało 40 osób, w tym 2 strażaków, były również 3 ofiary śmiertelne. Wśród tych 142 zdarzeń stwierdzono 17 przekroczeń niebezpiecznych dla zdrowia stężeń tlenku węgla, 17 pożarów kotłowni i instalacji grzewczo - kominowych, 49 pożarów sadzy, 13 zatruć tlenkiem węgla, ogółem 40 osób zatrutych i poparzonych, najgorsze, że wśród ofiar śmiertelnych było 2 dzieci. 

Sezon grzewczy w okresie od jesieni 2007 do wiosny 2008r całe szczęście nie był tak tragiczny jak ten 2005 - 2006, niemniej powstało 99 zdarzeń w wyniku których zostało rannych 16 osób.    Wśród tych 99 zdarzeń stwierdzono 37 pożarów sadzy, 38 pożarów kotłowni i instalacji grzewczo - kominowych, 24 przypadki wystąpienia niebezpiecznych dla ludzi stężeń tlenku węgla.  

W trakcie sezonu grzewczego w okresie od jesieni 2008 do wiosny 2009  powstało jednak 111 zdarzeń w wyniku których rannych zostało 29 osób, stwierdzono 49 pożarów sadzy w kominie, 32 pożary kotłowni i instalacji grzewczo - kominowych,  30 przypadków wystąpienia niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi stężeń tlenku węgla w powietrzu.

  Z statystyk prowadzonych przez KGPSP w latach 1994 - 2004 wynika, że pożary obiektów i lokali mieszkalnych są najtragiczniejsze. W takich pożarach zginęło 4436 osób dorosłych i 216 dzieci, rannych zostało 17395 dorosłych i 2126 dzieci. Zginęło 14 strażaków, a 1428 zostało rannych. Takich pożarów powstało aż 258 tysięcy!

PRZYPOMINAMY!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 czerwca 2010r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. powyżej - co najmniej raz na 3 miesiące,

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 powyżej - co najmniej raz na 6 miesięcy,

4) co najmniej raz w roku usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta - usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

27-09-2010
Zgodnie z Rozkazem nr 9/2010 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie w dn. 25.09.2010 przeprowadzono następne w tym roku jednodniowe ćwiczenia, szkolenie pożarnicze i i inspekcję gotowości operacyjnej dla wyznaczonych jednostek OSP z terenu gminy Szemud i Linia włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz spoza systemu.  Ćwiczenia rozpoczął bryg. Piotr  Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, następnie szkolenia teoretyczne i praktyczne prowadzili  wyznaczeni funkcjonariusze tut. komendy: st.kpt. Stanisław Baranowski, st.kpt. Jarosław Szreder, asp. sztab. Krzysztof Rathenow, asp.sztab. Piotr Kliński, asp. Piotr Ryta, asp. Franciszek Furman, asp. Mariusz Szturgulewski,  zabezpieczenie logistyczne zapewnił st.kpt. Jan Domski.   Jak i w poprzednich ćwiczeniach ich cel brzmiał: praktyczna kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięć sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców w ocenie sytuacji i wypracowaniu decyzji, współpraca z podmiotami KSRG i spoza systemu, doskonalenie obsługi sprzętu,  sprawdzenie łączności radiowej, sprawdzenie stosowania zasad BHP, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz inspekcji gotowości operacyjnej. Ćwiczeniom sprzyjała bardzo ładna, wręcz letnia   pogoda.                             więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

23-09-2010

W dn. 22.09.2010 w tut. komendzie odbyło się spotkanie zarządu jednostki OSP Łęczyce, reprezentowanego przez Prezesa dh Łukasza Piątek z st.kpt. Andrzejem Papke - Komendantem Powiatowym PSP w Wejherowie oraz dh Mirosławem Józefowiczem - Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie. Tematem spotkania było złożenie gratulacji i przekazanie nagrody dla jednostki OSP w Łęczycach za zajęcie I miejsca w kategorii seniorów na przeprowadzonych w dn. 3.07.2010 Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych Jednostek OSP w Pruszczu Gdańskim.  Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie złożyli gratulacje na ręce dh Łukasza Piątek i towarzyszących członków zarządu za udany start w tych zawodach, zaznaczając, że jest to chwila, która zapisze się w historii ochrony przeciwpożarowej powiatu wejherowskiego, ze względu na fakt, iż jak dotychczas jedynie dwóm jednostkom OSP tj. Wejherowo i Gościcino - udało się zwyciężyć w zawodach na szczeblu wojewódzkim i uczestniczyć w zawodach krajowych.   Życzono również jednostce OSP Łęczyce dalszych sukcesów  w zawodach na szczeblu krajowym oraz przekazano nagrodę rzeczową - łódź "Profmarin PM 400" o wartości ok. 10 tyś zł, która wzbogaci bazę sprzętową tej jednostki i umożliwi poszerzenie działalności operacyjnej. Należy zaznaczyć,  że startująca w tych zawodach drużyna OSP Bożepole, która jako druga reprezentowała powiat wejherowski w kategorii seniorek zajęła bardzo dobre IV miejsce, co wpłynęło na fakt, że w kategorii powiatów  nasz powiat zajął historyczne I miejsce.       

21-09-2010
Zgodnie z Rozkazem nr 10/2010 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie zostały przeprowadzone w dn. 18.09.2010 w miejscowości Luzino szkolenia, ćwiczenia i inspekcja gotowości operacyjnej dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek spoza systemu. W inspekcji udział wzięli: samochody pożarnicze SLRr Nissan Pickup z obsadą z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, SLRr Nissan z tut. Komendy, GBA 2,5/24 i SLRt OSP Luzino, GBM 2,5/17 OSP Bożepole, GBM 2,5/8 OSP Łęczyce, GBM 2,5/8 OSP Milwino, GBAM 1,8/8 OSP Zelewo, GCBA 6/32 OSP Kaczkowo, nie stawiła się jednostka OSP Rozłazino. Ćwiczenia rozpoczęły się złożeniem meldunku o gotowości do ich rozpoczęcia przed szeregiem strażaków przez asp. sztab Krzysztofa Rathenow  - kierującego ćwiczeniami, do bryg. Piotra Ściebury - Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie.   Cele ćwiczeń to: praktyczna kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięć sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców  w wypracowaniu decyzji, współpraca z podmiotami KSRG i spoza systemu, doskonalenie obsługi sprzętu, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie w trakcie ćwiczeń znajomości przepisów BHP, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i  praktycznego oraz inspekcji gotowości operacyjnej. Na poszczególnych stanowiskach szkoleniowych zajęcia prowadzili funkcjonariusze tut. komendy: st.ogn. Kazimierz Karsznia,  st.kpt. Jarosław Szreder, asp.sztab. Krzysztof Rathenow, st.asp. Piotr Arendt, st.kpt. Andrzej Bornowski, mł.ogn. Karol Cybulski,  za zabezpieczenie logistyczne odpowiadali st.kpt. Jan Domski i st.asp. Zenon Frankowski. Były to następne w tym roku  ćwiczenia dla jednostek OSP z cyklu jednodniowych szkoleń pożarniczych organizowanych przez tut, Komendę, które docelowo obejmą wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu.          więcej zdjęć - patrz: galeria  zdjęć

02-09-2010
W dn. 02.09.2010 w siedzibie tut. komendy odbyła się następna uroczystość ślubowania przez funkcjonariusza rozpoczynającego służbę przygotowawczą w Państwowej Straży Pożarnej. W obecności bryg. Piotra Ściebury - zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, mł.bryg. Jacka Nowaka - dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie i kpt. Waldemara Lewandowskiego - kierownika sekcji organizacyjno - kadrowej  - str. Adam Fleming uroczyście powtórzył rotę ślubowania i złożył podpis pod tym aktem. Naszemu młodemu koledze życzymy dużo cierpliwości i wytrwałości w trudnej pożarniczej służbie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu.

01-09-2010
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie informuje, że Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie zamierza zorganizować w dniu 09.10.2010      
II Pomorskie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Ochotniczych Jednostek Ratowniczych KSRG "MedTura 2010".  
Chętne jednostki do wzięcia udziału w organizowanych zawodach prosimy o kontakt z:

Zarząd Rejonowy PCK w Wejherowie
Adres: ul. Hallera 1
84- 200 Wejherowo
Telefon kontaktowy: 0-58 672- 12- 16
E-mail: pck.wejherowo@gmail.com
zr.wejherowo@pck.org.pl


23-08-2010
W dniu 22 sierpnia br. nastąpiło gwałtowne załamanie pogody na terenie województwa pomorskiego. Bardzo silne wiatry połączone z intensywnymi opadami atmosferycznymi deszczu i gradu  spowodowały wystąpienie bardzo dużej ilości zdarzeń i wynikających  stąd zagrożeń dla ludzi i mienia. Również teren powiatu wejherowskiego został dotknięty tymi zdarzeniami, a były to najczęściej skutki obfitych opadów gradu i deszczu, powalone drzewa na jezdnie, budynki i inne obiekty, naderwane elementy budynków, zalania i podtopienia budynków, posesji i pomieszczeń. Niezależnie wystąpiły  inne "tradycyjne " zagrożenia jak  wypadki i kolizje drogowe.  W tym  dniu na terenie powiatu odnotowano ogółem 42 zdarzeń, przy czym skutki nawałnicy usuwane były również dnia dzisiejszego do godzin południowych.
W działaniach ratowniczych ogółem na terenie powiatu wzięło udział 19 samochodów pożarniczych i 80 strażaków, zarówno z tut. komendy jak i z ochotniczych straży pożarnych.   

23-08-2010
W dn. 23.08.2010 w siedzibie tut. komendy odbyło się uroczyste ślubowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej, którzy rozpoczynają zawodową służbę jako strażacy  w służbie przygotowawczej. Uroczyste ślubowanie o treści: "Ja Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania - ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej"  - złożyli: str. Łukasz Ryta, str. Mariusz Szypelt, str. Edmund Koszałka i str. Adam Dettlaff, a przyjął je st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.   Młodym adeptom zawodowej pożarniczej służby życzymy dużo cierpliwości, siły i wytrwałości w służbie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 

Aktualności: 1...40414243444546...59