29-03-2010
W dn. 29.03.2010 w siedzibie tut. komendy odbyło się uroczyste ślubowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej, którzy rozpoczynają zawodową służbę jako strażacy  w służbie przygotowawczej. Uroczyste ślubowanie o treści: "Ja Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania - ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej"  - złożyli: str. Jan Oreszke, str. Marcin Zielke, str. Rafał Breza i str. Marek Wolff, a przyjął je st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.   Młodym adeptom zawodowej pożarniczej służby życzymy dużo cierpliwości, siły i wytrwałości w służbie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego.  

29-03-2010
W dn. 28.03.2010 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej odbył się egzamin praktyczny kończący drugie w tym roku szkolenie podstawowe strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołania Rozkazem nr 4/2010 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, st.kpt. Jan Domski, mł.kpt. Marek Lniski, asp.sztab. Krzysztof Rathenow, st.asp. Maciej Kuczera, asp. Roman Wojtasiński, przy udziale podoficerów zmiany służbowej pełniącej  służbę w tym dniu. Kurs ukończyli wszyscy strażacy podchodzący do egzaminu - 41 osób, zarówno z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego  oraz spoza systemu. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczał bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, życząc nowym adeptom sztuki pożarniczej  siły i wytrwałości w społecznej trudnej strażackiej służbie. Na egzaminie nie stwierdzono ocen celujących, natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Ireneusz Stolz , dh Wojciech Pranczk i  dh Zbigniew Pokryfka -wszyscy z OSP w Przetoczynie, dh Benedykt Hoza - OSP Strzepcz, dh Łukasz Golema - OSP Gościcino, dh Michał Jędruch - OSP Słajszewo, dh Mateusz Arent - OSP Choczewo, dh Eugeniusz Gorczycki , dh Krzysztof Loewnau i dh Jarosław Szulc - wszyscy z OSP w Kostkowie.   Również życzymy naszym druhom z ochotniczych straży pożarnych  dużo cierpliwości i wytrwałości w realizacji humanitarnej, strażackiej pasji.        

22-03-2010
W dn. 20.03. - 21.03.2010 w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zwartowie odbyła się następna w cyklu dwuletnim dwudniowa narada - szkolenie dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego i pracowników gmin. Organizatorem szkolenia jest tut. komenda,  a udział w nim wzięli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, członkowie zarządów miejskich i gminnych ZOSP RP, prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz naczelnicy jednostek OSP spoza systemu, a także pracownicy urzędów gmin/miast wykonujący czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w ramach narady przeprowadzono zakończenie szkolenia podstawowego OSP część II - uzupełniającego i egzamin dla prezesów, naczelników, członków zarządów i dowódców, którzy ukończyli wcześniej szkolenia według starego programu szkoleń przed 2006r, w celu zachowania posiadanych kwalifikacji pożarniczych. Szkolenie to ukończyło 35 strażaków. Naradę rozpoczął st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie prezentacją multimedialną pt. "Podsumowanie funkcjonowania ochrony  i ratownictwa w powiecie wejherowskim w roku 2009". Następnie informację przedstawił dh Mirosław Józefowicz - Prezes ZOP ZOSP RP w Wejherowie i Naczelnik Wydziału BiZK Starostwa Powiatowego w Wejherowie.   W dalszej części narady uzgodniono przedstawione propozycje kategorii Jednostek Operacyjno - Technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych, do których odniosły się  obecne na naradzie władze poszczególnych jednostek OSP. W trakcie narady padło szereg zapytań i wątpliwości ze strony zarządów OSP, do których odniosło się kierownictwo tut. komendy, a dyskusja  chwilami była bardzo gorąca.  Temperaturę obrad obniżyła uroczysta kolacja. Zebrani na niej strażacy z jednostek OSP wyrazili  na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie podziękowania i wdzięczność za organizację narady - szkolenia, w trakcie której oprócz otrzymania ważnych z punktu widzenia ochrony ppoż. informacji dotyczących działalności jednostek OSP można wymienić z władzami jednostek OSP i kierownictwem tut. komendy poglądy,  informacje i spostrzeżenia, a także zintegrować środowisko pożarnicze. Wszyscy uczestnicy szkolenia wyrazili nadzieję, że takie narady będą organizowane przez tut. komendę w latach następnych.      

05-03-2010
W załączeniu prezentujemy do pobrania i zapoznania materiał otrzymany z Komendy Głównej PSP w zakresie postępowania obywateli w sytuacji ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego i alarmu powodziowego. Aktualnie ze względu na warunki atmosferyczne, nagromadzoną dużą ilość śniegu i opady deszczu na terenie kraju w różnym stopniu występują zagrożenia  spowodowane podtopieniami i powodziami. Również na terenie naszego powiatu tylko w ostatni weekend tj. 26.02 - 28.02.2010 jednostki straży pożarnych brały udział w 29 interwencjach, w trakcie których usuwano skutki zagrożeń spowodowane przez zalanie i podtopienia ulic, posesji, piwnic oraz budynków mieszkalnych.   
Informator powódź

05-02-2010
Gromadzący się na dachach nadmiar śniegu jest groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu i może stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub być powodem tragedii, szczególnie, gdy znajduje się się na dachach u dużej płaskiej powierzchni np. w centrach handlowych i halach produkcyjnych.  Zagrożenie także stanowią sople i lód nagromadzone na fasadach budynków.Upadek lodowego sopla z dużej wysokości może skończyć się tragicznie dla osoby przebywającej poniżej np. na ulicy lub chodniku. W związku z tym przypomina się o spoczywającym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ustawowym obowiązku usuwania gromadzącego się na dachach nadmiaru śniegu oraz usuwania lodu i sopli z fasad budynków. Nadmienia się, że za niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektów grożą właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych kary, w tym pieniężne wynikające z art. 91 a ustawy - Prawo Budowlane. Organem właściwym do kontroli opisanych powyżej zagrożeń związanych z eksploatacją obiektów budowlanych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

22-01-2010

Chcesz dołączyć do szeregów Państwowej Straży Pożarnej?

Szukasz w przyszłości zajęcia, które pozwoli Ci się systematycznie rozwijać?

A może czujesz w sobie chęć pomocy innym?

Jeśli tak to zapraszamy Cię do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, która kształci nie tylko strażaków.

Uczelnia w swojej bogatej ofercie edukacyjnej proponuje stacjonarne oraz niestacjonarne studia I i II stopnia, a także studia podyplomowe.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji na poszczególne rodzaje studiów klikając na link poniżej

www.sgsp.edu.pl/studia/kandydaci.php


22-01-2010
W dn. 15.01.2010 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gminnym Domu Kultury w Lini, wspólnie z gospodarzem spotkania, którym był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lini.
Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności obu zarządów za 2009r oraz przyjęcie planów pracy na rok 2010. Posiedzeniu przewodniczył dh Mirosław Józefowicz - Prezes ZOP ZOSP RP, a tut. Komendę reprezentował bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który przedstawił m.in. przebieg i ocenę współpracy pomiędzy tymi organami oraz zamierzenia i wspólne cele do realizacji w roku bieżącym. 


22-01-2010
W dn. 15.01.2010 odbyła się w tut. komendzie pierwsza w tym roku uroczystość pożegnania funkcjonariusza przechodzącego w stan spoczynku - mł.asp. Andrzeja Styn. Nasz kolega służbę rozpoczął w 1990r  w podziale bojowym na stanowisku pomocnika przodownika roty, przechodząc kolejno różne szczeble zawodowego awansu. W 1992r został mianowany na stanowisko dyspozytora i od tej chwili na stałe związał się z wydziałem operacyjno - szkoleniowym oraz stanowiskiem kierowania komendanta powiatowego. Ukończył Szkołę Podoficerską PSP i ostatnio Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu, co stało się podstawą do jego mianowania na stanowisko pomocnika dyżurnego operacyjnego pełniącego służbę w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zawsze uczynny i koleżeński, spokojny  i opanowany.
Życzymy naszemu koledze na zasłużonej emeryturze dużo spokoju i jak najmniej stresów oraz spełnienia życiowych marzeń.    

22-12-2009

BĄDŹ CZUJNY!!!

Trwa okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta  zagrożenie zatrucia czadem!!!

 

OSTRZEGAMY!

 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Najbardziej tragiczny na terenie powiatu wejherowskiego pod względem ilości powstałych zdarzeń w okresie sezonu grzewczego był okres wrzesień 2005r - kwiecień 2006r, gdzie powstały aż 142 zdarzenia w wyniku których rannych zostało 40 osób, w tym 2 strażaków, były również 3 ofiary śmiertelne. Wśród tych 142 zdarzeń stwierdzono 17 przekroczeń niebezpiecznych dla zdrowia stężeń tlenku węgla, 17 pożarów kotłowni i instalacji grzewczo - kominowych, 49 pożarów sadzy, 13 zatruć tlenkiem węgla, ogółem 40 osób zatrutych i poparzonych, najgorsze, że wśród ofiar śmiertelnych było 2 dzieci. 

Sezon grzewczy w okresie od jesieni 2007 do wiosny 2008r całe szczęście nie był tak tragiczny jak ten 2005 - 2006, niemniej powstało 99 zdarzeń w wyniku których zostało rannych 16 osób.    Wśród tych 99 zdarzeń stwierdzono 37 pożarów sadzy, 38 pożarów kotłowni i instalacji grzewczo - kominowych, 24 przypadki wystąpienia niebezpiecznych dla ludzi stężeń tlenku węgla.  

W trakcie sezonu grzewczego w okresie od jesieni 2008 do wiosny 2009  powstało jednak 111 zdarzeń w wyniku których rannych zostało 29 osób, stwierdzono 49 pożarów sadzy w kominie, 32 pożary kotłowni i instalacji grzewczo - kominowych,  30 przypadków wystąpienia niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi stężeń tlenku węgla w powietrzu.

Od jesieni bieżącego roku rozpoczął się następny sezon grzewczy, który znajduje się dopiero w połowie, a już powstały 52 zdarzenia w wyniku których rannych zostało 10 osób, stwierdzono 29 pożarów sadzy w kominie, 10 pożarów kotłowni i instalacji grzewczo - kominowych, 13 przypadków  wystąpienia niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi stężeń tlenku węgla w powietrzu.

  Z statystyk prowadzonych przez KGPSP w latach 1994 - 2004 wynika, że pożary obiektów i lokali mieszkalnych są najtragiczniejsze. W takich pożarach zginęło 4436 osób dorosłych i 216 dzieci, rannych zostało 17395 dorosłych i 2126 dzieci. Zginęło 14 strażaków, a 1428 zostało rannych. Takich pożarów powstało aż 258 tysięcy!

 

PRZYPOMINAMY!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta - usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

 

Opracowanie: Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, http://www.kgpsp.gov.pl/


09-12-2009
W dn. 27.11.2009 w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku w ramach wojewódzkich obchodów "Swięta Niepodległości" wręczono strażakom z komend PSP w województwie odznaczenia państwowe i resortowe. Z tut. komendy Prezydent RP wyróżnił  nadaniem srebrnych medali "Za Długoletnią Służbę" następujących funkcjonariuszy:
 - st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP
- bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
- st.kpt. Stanisław Baranowski - naczelnik wydziału operacyjno - szkoleniowego
- st.ogn. w st. spocz. Janusz Kużel.
Medale wręczali: Wojewoda Pomorski, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP i Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.  

Aktualności: 1...43444546474849...59