Kontakt


Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul.3 Maja 2
84-200 Wejherowo
telefon alarmowy: 998
999- Dyżurni Państwowego Ratownictwa Medycznego 

biuro@strazwejherowo.pl

Kontakt z rzecznikiem prasowym Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie:

kppsp_rzecznik@strazwejherowo.pl

(Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych")

Oznacza to, że treść korespondencji kierowanej do Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie

 powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby od której pochodzi (imię i nazwisko),
- adresu tej osoby (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu),

Wykaz telefonów bezpośrednich do poszczególnych wydziałów
Wydział/stanowisko Numer telefonu
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 677-61-00
677-61-01
SKKP - faks 677-61-09
Sekretariat
Organizacyjno - kadrowy
677-61-11
677-61-16
Sekretariat - faks 677-61-13
Kwatermistrzowsko - techniczny 677-61-21
677-61-22
Kwatermistrzowsko - techniczny - faks 677-61-23
Kontrolno - rozpoznawczy 677-61-24
Operacyjno - szkoleniowy 677-61-31
677-61-32
Naczelnik wydziału operacyjnego
677-61-41
Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie 677-61-41
Finansowy 677-61-42
677-61-43