Sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych

Kontakt do sekcji kontrolno - rozpoznawczej:

tel. (58) 677-61-24
e-mail: kppsp_pz@strazwejherowo.pl

UWAGA: Kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami pożarnictwa sekcji ds. kontrolno - rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie możliwy jest w godz. 08.00 - 9.30 i 14.00-15.30 ze względu na prowadzone kontrole w terenie.

Zadania Sekcji ds. Kontrolno - Rozpoznawczych

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami
  w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych
  i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu,
  w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego
  w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym
  i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska
  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.);
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE OGÓLNE


Wykaz aktów prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz innych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym
Podstawowe dokumenty wymagane
przez Państwową Straż Pożarną podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych.

DRUK  - zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania - zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane
OPINIOWANIE OBIEKTÓW w sprawie spełnienia wymagań pod względem ochrony przeciwpożarowej

DRUK - wniosek o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymagań przepisów przeciwpożarowych dla obiektów,
oraz wniosek o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Organizacja imprezy masowej


Imprezy masowe
- ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - art. 25 ust 2 pkt 1
Przedszkola, punkty przedszkolne, żłobki, placówki opiekuńcze


Przedszkole w szkołach

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 3-6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. i ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:

Z dniem 1 września 2019 r.:
Oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej stają się przedszkolem.

Lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone zgodnie z ust. 1 pkt 1, znajdujący się w użytkowanym budynku istniejącym lub jego części, powinien spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej zapewniające bezpieczne warunki realizacji przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz pobytu dzieci i innych osób przebywających na terenie przedszkola, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6.
Organ prowadzący przedszkole znajdujące się w lokalu, o którym mowa w ust. 3, jest obowiązany uzyskać pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnianie wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6.

Odmowa wydania pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 4, następuje w drodze postanowienia, na które służy za-żalenie.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, o którym mowa w ust. 3, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi.


rozporządzenie Ministra Edukacji Narodow
ej z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowejPunkt przedszkolny

Zgodnie z § 1 i 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania:


Wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach: punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego.
Warunkiem utworzenia punktu lub zespołu jest uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, z uwzględniających warunki, o których mowa w § 3 i 4.

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania - § 2 pkt 1


Żłobek

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

Żłobek oraz klub dziecięcy mogą być prowadzone w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.
Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
Minister właściwy do spraw rodziny, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości opieki sprawowanej nad dziećmi i warunków ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka.


rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form - § 1

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.
Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanymi w drodze decyzji administracyjnej.
Minister właściwy do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania lokalowe i sanitarne, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości opieki sprawowanej nad dziećmi i warunków ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dzieci, nad którymi jest sprawowana opieka.

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego


Wypoczynek dzieci i młodzieży

Zgodnie z art. 92c ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

Organizator wypoczynku zapewnia:

bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku.

Opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wydana przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie.


rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
- § 2 ust. 5


Obiekty hotelarskie

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie:

Spełnienie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie wymagań przeciwpożarowych - opinią właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.


rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - § 4 ust. 1 pkt 2


link do pliku: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060220169


Środki ochrony roślin


ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin - art. 64 ust. 4 pkt 3


Informacje związane z organizacją pokazu pirotechnicznego


Pokaz pirotechniczny - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów

Poradnik -
zasady bezpiecznego użytkowania fajerwerków (na podstawie materiałów KG PSP)
Ochrona przeciwpożarowa w lasach
Informacje ogólne dla właścicieli lasów prywatnych znajdują się na stronie internetowej Lasów Państwowych (link poniżej)

http://www.lasy.gov.pl/nasza-praca/lasy-prywatneZASADY SPOSOBU POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNO -  ALARMOWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Z OBIEKTEM KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ LUB WSKAZANYM PRZEZ WŁAŚCIWEGO MIEJSCOWO KOMENDANTA POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zasady przyłączania obiektów
Wymagania organizacyjno - techniczne dotyczące uzgadniania przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie przy ul. 3. Maja 2

Karta charakterystyki obiektu przyłączanegoRZECZOZNAWCY ds. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Wykaz
rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
woj. pomorskiego